541/1990 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Částka: 088 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 22. prosince 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
541

ZÁKON

ze dne 6.prosince 1990,

kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, se doplňuje takto:

      Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:


"§ 26a

      (1) Státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace a družstva nemohou ode dne účinnosti tohoto zákona do 31.prosince 1991 vypovědět1) smlouvy o nájmu nebytových prostor,2) kterými nebytové prostory, v nichž jsou provozní jednotky (§ 2 odst. 1) umístěny, přenechaly do užívání organizacím uvedeným v § 1 tohoto zákona.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU