529/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Částka: 086 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 5. ledna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

529

ZÁKON

ze dne 28. listopadu 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1

V § 15 odst. 2 se za slova osvětové činnosti, vkládají slova a o nájmu provozních jednotek zřízených k pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidních občanů,.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po rozeslání.

MENU