526/1990 Sb.Zákon o cenách

Částka: 086 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
526

ZÁKON

ze dne 27. listopadu 1990

o cenách


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      (1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.

      (2) Cenou je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro ocenění zboží k jiným účelům.1)

      (3) Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem.

      (4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů, úroky a tarify mezinárodní dopravy a spojů, upravené zvláštními předpisy.2)

      (5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob, federálních ústředních orgánů státní správy a příslušných orgánů republik při uplatňování, regulaci a kontrole cen.

      (6) V případech, kdy je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo to vyžaduje mimořádná tržní situace, mohou federální ústřední orgány státní správy nebo příslušné orgány republik usměrnit tvorbu cen podle tohoto zákona (regulace cen).

      (7) Ústřední orgány státní správy oprávněné k regulaci cen podle tohoto zákona (dále jen "cenové orgány") jsou určeny zvláštními předpisy.3),4)

      (8) Zvláštní předpisy určují, které další orgány (dále jen "místní orgány")4) jsou oprávněny regulovat ceny způsobem stanoveným tímto zákonem.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Sjednávání ceny
ČÁST II - REGULACE CEN
§ 3 - REGULACE CEN
§ 4 - Způsoby regulace cen
§ 5 - Úředně stanovené ceny
§ 6 - Věcné usměrňování cen
§ 7  
§ 8 - Časově usměrňované ceny
§ 9 - Cenové moratorium
§ 10 - Seznam zboží s regulovanými cenami
ČÁST III - CENOVÁ EVIDENCE A CENOVÉ INFORMACE
§ 11 - Cenová evidence
§ 12 - Cenové informace
§ 13 - Označování zboží cenami
ČÁST IV - CENOVÁ KONTROLA
§ 14  
§ 15 - Porušení cenových předpisů
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST V - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22  
Zavřít
MENU