505/1990 Sb.Zákon o metrologii

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
505

ZÁKON

ze dne 16. listopadu 1990

o metrologii


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

      Účelem zákona je úprava práv a povinností právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikatelské činnosti (dále jen "organizace") a orgánů státní správy v oboru metrologie, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.


§ 2

Zákonné měřící jednotky

      Organizace a orgány státní správy jsou povinny používat měřící jednotky stanovené státní technickou normou. V mezinárodním styku lze použít i jiných měřících jednotek, vyplývá-li to z mezinárodních smluv, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, nebo z praxe mezinárodního obchodu.


§ 3

Měřidla

      (1) Měřidla sloužící k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými pomocnými měřicími zařízeními se pro účely tohoto zákona člení na:

a)
etalony;

b)
pracovní měřidla stanovená (dále jen "stanovená měřidla");

c)
pracovní měřidla nestanovená (dále jen "pracovní měřidla");

d)
referenční materiály československé i ostatní, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.

      (2) Etalon měřící jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Zákonné měřící jednotky
§ 3 - Měřidla
§ 4 - Státní metrologická kontrola měřidel
§ 5 - Návaznost měřidel
ČÁST II - SCHVALOVÁNÍ TYPŮ MĚŘIDEL
§ 6 - Schvalování typů měřidel vyrobených v tuzemsku
§ 7 - Schvalování typů dovezených měřidel
§ 8 - Schvalování referenčních materiálů
ČÁST III - OVĚŘOVÁNÍ A KALIBRACE MĚŘIDEL
§ 9 - Ověřování a kalibrace
§ 10 - Uvádění měřidel do oběhu
§ 11 - Používání měřidel
ČÁST IV - VZTAHY K ZAHRANIČÍ
§ 12  
ČÁST V - ÚKOLY ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
§ 13 - Federální úřad pro normalizaci a měření
§ 14 - Československý metrologický ústav
§ 15 - Státní metrologický inspektorát
§ 16 - Státní metrologická střediska
§ 17 - Oprávnění pracovníků metrologických orgánů
§ 18 - Úkoly organizací
§ 19 - Registrace organizací
§ 20 - Střediska kalibrační služby
§ 21 - Úřední měření
ČÁST VI - ÚHRADY A POKUTY
§ 22 - Úhrady
§ 23 - Pokuty organizacím
ČÁST VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 24 - Řízení
§ 25 - Lhůty pro výkony státní metrologické kontroly
§ 26 - Přechodné ustanovení
§ 27 - Zmocňovací ustanovení
§ 28 - Zrušovací ustanovení
§ 29 - Účinnost
Zavřít
MENU