389/1990 Sb.Zákon o dani z příjmů obyvatelstva

Částka: 066 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. září 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. září 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

389


ZÁKON
ze dne 18. září 1990
o dani z příjmu obyvatelstva
      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


      ČÁST I
      Daňová povinnost

§ 1


Poplatníci


      (1) Poplatníci daně z příjmu obyvatelstva (dále jen "daň") jsou fyzické osoby, jejichž příjmy jsou předmětem daně podle tohoto zákona.

      (2) Fyzické osoby, které mají v České a Slovenské Federativní Republice stálé bydliště (dále jen "bydliště") nebo se zde obvykle zdržují, podléhají zdanění se svými příjmy z tuzemských i zahraničních zdrojů.

      (3) Za fyzickou osobu, která se v České a Slovenské Federativní Republice obvykle zdržuje, se považuje osoba, která se v příslušném kalendářním roce zdržovala na území České a Slovenské Federativní Republiky nejméně po dobu 183 dnů, a to ať vcelku nebo v kratších časových obdobích.

      (4) Fyzické osoby, které nemají v České a Slovenské Federativní Republice bydliště ani se zde obvykle nezdržují, podléhají zdanění pouze se svými příjmy, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 2


      Zdroj příjmu


      (1) Zdroj příjmů fyzických osob, které nemají v České a Slovenské Federativní Republice bydliště ani se zde obvykle nezdržují, se považuje zdroj na území České a Slovenské Federativní Republiky, jde-li o

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - Daňová povinnost
§ 1 - Poplatníci
§ 2 - Zdroj příjmu
§ 3 - Předmět daně
§ 4 - Osvobození od daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Příjmy ze zemědělské výroby
§ 7 - Příjmy z podnikatelské činnosti
§ 8 - Ostatní příjmy
§ 9 - Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu
§ 10 - Položky odčitatelné od základu daně
§ 11 - Sazba daně
§ 12 - Paušální sazba daně
§ 13 - Daň stanovená paušální částkou
§ 14 - Úlevy na dani
ČÁST II - Všeobecná ustanovení
§ 15 - Oznámení o vzniku a zániku daňové povinnosti
§ 16 - Zdaňovací období
§ 17 - Přiznání k dani
§ 18 - Zaokrouhlování
§ 19 - Vyměření daně
§ 20  
§ 21 - Daň vybíraná srážkou
§ 22 - Zajištění daně
§ 23 - Penále
§ 24 - Záznamní povinnost
§ 25 - Řízení
§ 26 - Zánik práva
§ 27 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST III - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Účinnost
Zavřít
MENU