367/1990 Sb.Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. září 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 4. září 1990 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 128/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 12. listopadu 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
367

ZÁKON

České národní rady

ze dne 4. září 1990

o obcích (obecní zřízení)

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


HLAVA PRVNÍ

OBCE, JEJICH VZNIK A ZÁNIK

Oddíl první

Základní ustanovení o obcích

§ 1

      Obcemi1) podle tohoto zákona jsou

a)
územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)
obce, které vzniknou po nabytí účinnosti tohoto zákona.


§ 2

      (1) Městem je obec, ve které do počátku účinnosti tohoto zákona působil městský národní výbor.

      (2) Městem je i obec, kterou určí předsednictvo České národní rady na návrh vlády České republiky (dále jen "vláda") nebo na návrh obce po vyjádření vlády.


§ 3

Statutární města

      (1) Města České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava a Havířov jsou městy se zvláštním statutem. Statutárním městem je i každé další město, které určí na návrh vlády nebo na návrh takovéhoto města po vyjádření vlády předsednictvo České národní rady.

      (2) Území statutárního města se může členit na městské obvody nebo na městské části.

      (3) Území hlavního města Prahy se člení na městské části. Jednotlivými městskými částmi se rozumí území přímo spravovaná obvodními národními výbory a územní obvody místních národních výborů ke dni účinnosti tohoto zákona.


§ 4

      (1) Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
. . .

Obsah předpisu:
HLAVA PRVNÍ - OBCE, JEJICH VZNIK A ZÁNIK
Oddíl první - Základní ustanovení o obcích
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Statutární města
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Oddíl druhý - Sloučení a rozdělení obcí
§ 10  
§ 11  
§ 12  
HLAVA DRUHÁ - PŮSOBNOST OBCE
Oddíl první - Samostatná působnost
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Obecně závazné vyhlášky
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Oddíl druhý - Přenesená působnost
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
Oddíl třetí  
§ 25  
HLAVA TŘETÍ - MÍSTNÍ REFERENDUM A ORGÁNY OBCE
Oddíl první - Místní referendum
§ 26  
Oddíl druhý - Obecní zastupitelstvo
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Pravomoc obecního zastupitelstva
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
Oddíl třetí - Obecní rada
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
Oddíl čtvrtý - Starosta
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
Oddíl pátý - Orgány obecní rady a aktivy
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
HLAVA ČTVRTÁ - NÁPRAVA NESPRÁVNÝCH OPATŘENÍ
§ 62  
§ 63  
HLAVA PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
Zavřít
MENU