309/1990 Sb.Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 049 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 27. července 1990 Autor předpisu: Předsednictvo parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 14. března 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 331/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 15. dubna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
309

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje

úplné znění branného zákona ze dne 23. března 1949 č. 92 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených Ústavou Československé socialistické republiky ze dne 11. července 1960 č. 100 Sb., ve znění ústavního zákona ze dne 20. dubna 1990 č. 101 Sb., ústavním zákonem o československé federaci ze dne 27. října 1968 č. 143 Sb., ve znění ústavního zákona ze dne 20. prosince 1970 č. 125 Sb. a ústavního zákona ze dne 20. prosince 1970 č. 126 Sb., zákonem ze dne 12. července 1950 č. 86 Sb., zákonem ze dne 12. července 1950 č. 88 Sb., zákonem ze dne 16. dubna 1958 č. 19 Sb., zákonem ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem ze dne 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem ze dne 24. dubna 1974 č. 40 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem ze dne 21. června 1978 č. 64 Sb. a zákonem ze dne 14. března 1990 č. 72 Sb.

BRANNÝ ZÁKON


      Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


ČÁST 1

OZBROJENÉ SÍLY ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY


§ 1

Úkoly ozbrojených sil

      (1) K obraně svobody a nezávislosti České a Slovenské Federativní Republiky a ochraně jejího ústavního zřízení vytváří československý stát ozbrojené síly.

      (2) Úkolem ozbrojených sil je

a)
odvrátit ozbrojenou silou napadení nebo ohrožení České a Slovenské Federativní Republiky vnějším nepřítelem,

b)
bojovat za samostatnost, celistvost a jednotu státu a ústavní zřízení proti vnějším nepřátelům a plnit vojenské úkoly plynoucí ze spojeneckých závazků České a Slovenské Federativní Republiky a
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST 1 - OZBROJENÉ SÍLY ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY
§ 1 - Úkoly ozbrojených sil
§ 2 - Složení ozbrojených sil
§ 3 - Organizace ozbrojených sil
ČÁST 2 - BRANNÁ POVINNOST
Oddíl I - Všeobecná ustanovení
§ 4 - Obsah branné povinnosti
§ 5 - Osobní rozsah branné povinnosti
§ 6 - Dobrovolné převzetí a rozšíření branné povinnosti
§ 7 - Úlevy v plnění branné povinnosti
§ 8 - Zhodnocení výkonu branné povinnosti
§ 9 - Ústavní práva a svobody vojáků v činné službě
Oddíl II - Odvodní povinnost
§ 10 - Obsah a vznik odvodní povinnosti
§ 11 - Pravidelná odvodní povinnost
§ 12 - Mimořádná odvodní povinnost
§ 13 - Dobrovolná odvodní povinnost
§ 14 - Dobrovolný vstup do vojska
§ 15 - Zápis a odvody
§ 16 - Pravidelné odvody
§ 17 - Mimořádné a dobrovolné odvody
§ 18 - Přezkoušení
§ 19 - Náklady spojené se zápisem, odvodem a přezkoušením
Oddíl III - Služební povinnost
§ 20 - Pojem a druhy služební povinnosti
§ 21 - Začátek a konec služební povinnosti
§ 22 - Propuštění z vojska
§ 23 - Zrušen.
§ 24  
§ 25 - Služební povinnost vojáků z povolání a ve výslužbě
§ 26 - Služební povinnost příslušníků Sboru národní bezpečnosti
§ 27 - Základní služba
§ 28 - Náhradní služba
§ 29 - Určení k náhradní službě ze zákona
§ 30 - Určení k náhradní službě na žádost
§ 31 - Určení k náhradní službě z moci úřední
§ 32 - Propuštění na trvalou dovolenou místo určení k náhradní službě
§ 33 - Nastoupení základní a náhradní služby
§ 34 - Odklad základní a náhradní služby
§ 35 - Prominutí náhradní služby
§ 36 - Trvalá dovolená
§ 37 - Další služba
§ 38 - Záloha
§ 39 - Vojenská cvičení
§ 40 - Nahrazování zameškané vojenské činné služby
Oddíl IV - Povinnost k zvláštní službě
§ 41 - Druhy zvláštní služby
§ 42 - Vznik a konec povinnosti k zvláštní službě
§ 43 - Propuštění ze zvláštní služby
§ 44 - Zrušen.
Oddíl V - Osobní úkony pro potřeby ozbrojených sil
§ 45 - Rozsah povolání
Oddíl VI - Mimořádná opatření
§ 46 - Mimořádná opatření mimo dobu branné pohotovosti státu
§ 47 - Mobilizace
§ 48 - Některé právní účinky vyhlášení stavu branné pohotovosti státu
§ 49 - Mimořádná opatření za branné pohotovosti státu
§ 50 - Zproštění mimořádné služby
ČÁST 3 - RŮZNÁ USTANOVENÍ
§ 51 - Ohlašovací povinnost a vojenská evidence
§ 52 - O povolávání
§ 53 - Vojenské průkazy
§ 54 - Zrušen.
§ 55 - Vystěhování
§ 56 - Vstup do cizích vojenských služeb
ČÁST 4 - TRESTNÍ USTANOVENÍ
ČÁST 5 - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 75 - Prováděcí předpisy
§ 76 - Příslušnost
§ 77 - Osvobození od poplatků
§ 82 - Započítání vojenské služby vykonané v některých ozbrojených sborech
§ 83 - Výklad některých pojmů
§ 84 - Poměr k dosavadním předpisům
§ 85 - Účinnost a provedení zákona
Zavřít
MENU