300/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. července 1990 Nabývá účinnosti: 19. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
300

ZÁKON

ze dne 19. července 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se mění a doplňuje takto:

      1. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:


"§ 9a

      (1) Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů se stává právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy příslušnému ministerstvu (§ 7 odst. 1) byl doručen návrh na její evidenci.

      (2) Pro evidenci odborové organizace a organizace zaměstnavatelů platí obdobně ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 2; ustanovení § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, § 8 a § 9 odst. 1 se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů nevztahují.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU