179/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 169/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
179

ZÁKON

ze dne 2. května 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 173/1968 Sb., zákona č. 100/1970 Sb. a zákona č. 47/1973 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Účel výkonu trestu odnětí svobody

      (1) Účelem výkonu trestu odnětí svobody je zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a soustavně ho vychovávat k tomu, aby vedl řádný život občana.

      (2) Ve výkonu trestu odnětí svobody se musí respektovat přirozená důstojnost lidské osobnosti, nesmí být použity kruté nebo lidskou důstojnost ponižující způsoby zacházení a trestání.".

      2. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Nápravně výchovná činnost

      K dosažení účelu výkonu trestu odnětí svobody se provádí nápravně výchovná činnost, která je souhrnem působení zvláštních výchovných postupů, kulturně výchovné práce, pracovní výchovy a stanoveného pořádku a kázně (režimu) v místech, ve kterých se trest odnětí svobody (dále jen "trest") vykonává.".

      3. § 3 odst. 1 a 2 včetně nadpisu znějí:

"§ 3

Zařízení k výkonu trestu

      (1) Trest se vykonává v nápravně výchovných ústavech, v nápravě výchovných ústavech pro mladistvé a ve vojenských nápravných ústavech. V ústavech pro výkon vazby je možné zřizovat samostatná oddělení pro výkon trestu.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU