178/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
178

ZÁKON

ze dne 2. května 1990,

kterým se mění a doplňuje trestní řád


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb. a č. 159/1989 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 větě druhé se vypouští slovo "socialistické" a slovo "socialistického" se nahrazuje slovem "občanského".

      V odstavci 2 se vypouštějí slova "a společenských organizací".

      2. V § 2 odst. 7 se slova "společenskými organizacemi" nahrazují slovy "zájmovými sdruženími občanů".

      V odstavci 10 se slovo "pracující" nahrazuje slovem "občané".

      3. Nadpis nad § 3 zní:

"Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů".

      4. V § 3 odst. 1 se slova "společenskými organizacemi" nahrazují slovy "zájmovými sdruženími občanů".

      V odstavci 2 větě první se slova "Společenské organizace" nahrazují slovy "Zájmová sdružení občanů" a slovo "socialistické" se vypouští. Ve větě třetí se slova "společenskými organizacemi" nahrazují slovy "zájmovými sdruženími občanů", slovo "pracujících" se nahrazuje slovem "občanů", slova "tyto organizace" se nahrazují slovy "tato sdružení" a vypouštějí se slova "při výkonu trestu nápravného opatření" a "pracujícího člověka".

      5. V § 4 odst. 1 větě první se slova "Základní organizace Revolučního odborového hnutí a mládežnické organizace" nahrazují slovy "Zájmová sdružení občanů, kterými se pro účely tohoto zákona rozumějí zejména odborové a jiné společenské organizace, pracovní kolektivy a církve, s výjimkou politických stran s politických hnutí", a slovo "pracujících" se vypouští. Věta druhá se vypouští. Ve větě třetí se slova "pracovním kolektivem" nahrazují slovy "kolektivem zájmového sdružení občanů". V poslední větě se slova "uložit trest nápravného opatření nebo" nahrazují slovy "nebo uložit".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU