172/1990 Sb.Zákon o vysokých školách

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 111/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
172

ZÁKON

ze dne 4. května 1990

o vysokých školách


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


      Posláním vysokých škol je chránit poznání a rozvíjet vzdělávání na základě vědeckých poznatků a tvůrčí vědeckou a uměleckou činností. V duchu národních a všelidských humanitních a demokratických tradic nesou vysoké školy zvláštní odpovědnost za rozvoj vzdělanosti jako součásti kultury celé společnosti a současně přispívají ke zvyšování vědecké, technické a hospodářské úrovně společnosti. Při této činnosti navazují na celosvětový vývoj vědy a kultury.

      Vysoké školy umožňují celoživotní vzdělávání. Mohou se obracet i na širší veřejnost a přispívat ke vzdělávání širokých vrstev občanů.


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

      (1) Vysoké školy jsou vrcholné vzdělávací, vědecké a umělecké instituce.

      (2) Vysoké školy jsou samosprávné. O organizaci a činnosti vysoké školy rozhodují v souladu se zákonem a v jeho mezích orgány akademické samosprávy.

      (3) Základním úkolem vysokých škol je poskytovat vysokoškolské vzdělávání na základě tvořivého vědeckého bádání a tvořivé umělecké činnosti. Vysoké školy mají výhradní právo poskytovat vysokoškolské vzdělání a udělovat akademické tituly absolventům vysokoškolského studia; mají právo uskutečňovat postgraduální studium a výhradní právo udělovat akademicko-vědecké tituly jeho absolventům.

      (4) V souvislosti s plněním svého základního úkolu mohou vysoké školy vykonávat i hospodářskou činnost.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - Akademická práva a svobody
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - Zřizování a právní postavení vysokých škol a fakult
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST ČTVRTÁ - Ekonomické zabezpečení vysokých škol a fakult
§ 6  
ČÁST PÁTÁ - Samospráva vysokých škol
§ 7 - Akademická obec
§ 8 - Akademické orgány a akademičtí funkcionáři
§ 9 - Akademický senát vysoké školy, akademický senát fakulty
§ 10  
§ 11 - Vědecká rada vysoké školy
§ 12 - Vědecká rada fakulty
§ 13 - Rektor, děkan, prorektor, proděkan
§ 14 - Kvestor, tajemník fakulty
ČÁST ŠESTÁ - Ministerstvo, Rada vysokých škol a akreditační komise
§ 15  
§ 16 - Rada vysokých škol
§ 17 - Akreditační komise
ČÁST SEDMÁ - Vysokoškolské studium, postgraduální studium a celoživotní vzdělávání občanů
§ 18 - Vysokoškolské studium
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Postgraduální studium
§ 23  
§ 24 - Celoživotní vzdělávání občanů
§ 25 - Doklady o ukončení studia
ČÁST OSMÁ  
§ 26 - Studenti vysokých škol
ČÁST DEVÁTÁ  
§ 27 - Učitelé a vědečtí pracovníci vysokých škol
ČÁST DESÁTÁ - Statuty vysokých škol a fakult
§ 28 - Statut vysoké školy
§ 29 - Statut fakulty
ČÁST JEDENÁCTÁ - Vysoké školy v působnosti jiných ústředních orgánů státní správy
§ 30 - Vojenské vysoké školy
§ 31  
ČÁST DVANÁCTÁ  
§ 32 - Vysoké školy bohoslovecké a bohoslovecké fakulty
ČÁST TŘINÁCTÁ  
§ 33 - Vysoké školy umělecké
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Zavřít
MENU