171/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. června 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
171

ZÁKON

ze dne 3. května 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Vypouští se úvodní část (preambule) v celém rozsahu.


Čl. II

      Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 zní:

"§ 1

      (1) Základní školy, učiliště a střední školy jsou součástí československé výchovně vzdělávací soustavy; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak.

      (2) Ve věcech výchovy a vzdělávání jsou přímo řízeny ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v České republice a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Slovenské republiky ve Slovenské republice (dále jen "ministerstva školství").".

      2. § 2 zní:

"§ 2

      (1) Soustavu základních a středních škol tvoří základní škola, základní umělecká škola, učiliště, střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola a speciální školy.

      (2) Ministerstva školství stanoví vyhláškou typy a názvy jednotlivých druhů škol uvedených v odstavci 1.".

      3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

      "(2) Neslyšícím a nevidomým se zajišťuje právo na vzdělání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo Braillova písma.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU