116/1990 Sb.Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
116

ZÁKON

ze dne 23. dubna 1990

o nájmu a podnájmu nebytových prostor


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      Tento zákon se vztahuje

a)
na nebytové prostory, jimiž jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, ani společné prostory domu;

b)
na byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.1)


§ 2

      S prostory uvedenými v § 1 (dále jen "nebytové prostory") nakládají jejich vlastníci, popřípadě ti,2) kteří vykonávají právo hospodaření (dále jen "pronajímatel").


§ 3

Smlouva o nájmu

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 2  
§ 3 - Smlouva o nájmu
§ 4 - Přikázání nájemce
§ 5 - Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce
§ 6 - Podnájem
§ 7 - Nájemné
§ 8  
§ 9 - Skončení nájmu
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17 - Účinnost
Zavřít
MENU