103/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs73/1990/2 Sb.

103

ZÁKON
ze dne 18. dubna 1990,
kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník


Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I


Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. Preambule se vypouští s výjimkou posledního odstavce. Poslední odstavec začíná slovy „Vycházejíc z toho...“.

2. Články I až X včetně nadpisu se vypouštějí.

3. § 1 včetně odkazu 1) zní:

㤠1


(1) Hospodářský zákoník upravuje vztahy vznikající při podnikatelské činnosti právnických a fyzických osob (dále jen „organizace“), oprávněných k této činnosti podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů,1) vztahy při hospodářském styku právnických osob a majetkovou odpovědnost v těchto vztazích.
(2) Hospodářský zákoník upravuje též
a) státní vlastnictví a jeho výkon a vlastnictví právnických osob, pokud není upraveno zvláštním zákonem,
b) obchodní společnosti, tichou společnost, konsorcium a společný podnik,
c) podnikový rejstřík,
d) hospodářské pokuty,
e) orgány hospodářského řízení, jejich oprávnění vydávat opatření ve vztazích při řízení hospodářské činnosti organizací a majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
__________
1) Např.

Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Zavřít
MENU