89/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. března 1990 Nabývá účinnosti: 1. června 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
89

ZÁKON

ze dne 28. března 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 za slovem "rozvoj" závěr věty zní: "...literární, vědecké a umělecké tvorby.".

      2. V § 2 odst. 1 se na konci doplňuje nová věta tohoto znění: "Za předmět ochrany se považují i programy počítačů, pokud splňují pojmové znaky děl podle tohoto zákona.".

      3. V § 6 větě první se slovo "vytvořeného" nahrazuje slovem "vyjádřeného".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU