87/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. března 1990 Nabývá účinnosti: 29. března 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
87

ZÁKON

ze dne 28. března 1990,

kterým se mění a doplňuje občanský zákoník


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.) a zákona č. 188/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 13 zní:

"§ 13

      (1) Občan má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu jeho osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.

      (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost občana nebo jeho vážnost ve společnosti, má občan též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU