83/1990 Sb.Zákon o sdružování občanů

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. března 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
83

ZÁKON

ze dne 27. března 1990

o sdružování občanů


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

      (1) Občané mají právo se svobodně sdružovat.

      (2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

      (3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů

a)
v politických stranách a politických hnutích,

b)
k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání,

c)
v církvích a náboženských společnostech.


§ 2

      (1) Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen "sdružení") a sdružovat se v nich.

      (2) Členy sdružení mohou být i právnické osoby.

      (3) Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

      (4) Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové organizace a sdružovat se v nich. Rozsah oprávnění odborových organizací sdružujících příslušníky Sboru národní bezpečnosti a sborů nápravné výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních zájmů stanoví zvláštní zákon.


§ 3

      (1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

      (2) Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo ně.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Registrace a vznik sdružení
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zánik sdružení
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Soudní ochrana
§ 16 - Smlouvy o součinnosti
§ 17 - Společná ustanovení
§ 18  
§ 19 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Zavřít
MENU