157/1989 Sb.Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1989 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

157

 

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1989

o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb.,
o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

(zákon o důchodové dani)

 

 

        Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

 

§ 1

        Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje:

a)   důchodovou daň,

b)   daň z objemu mezd.

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Důchodová daň

§ 2

Poplatníci daně

        (1) Důchodové dani podléhají:

a)   státní podniky, jejichž zakladatelem jsou národní výbory;

b)   bytová, spotřební a výrobní družstva a jiná družstva, jejich svazy, Ústřední rada družstev a družstevní podniky;1)

c)   společenské organizace, jejich podniky a hospodářská zařízení;

d)   Ústředí české advokacie a Ústředí slovenské advokacie i za krajská (městská) sdružení advokátů;

e)   podniky se zahraniční majetkovou účastí;2)

f)    sdružení s právní subjektivitou, jestliže alespoň polovina jejich členů je poplatníkem důchodové daně;

g)   ostatní socialistické organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu není upraven jinými obecně závaznými právními předpisy;

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
ČÁST PRVNÍ - Důchodová daň
§ 2 - Poplatníci daně
§ 3 - Předmět důchodové daně
§ 4 - Základ důchodové daně
§ 5 - Sazba důchodové daně
§ 6 - Slevy na důchodové dani
ČÁST DRUHÁ - Daň z objemu mezd
§ 7 - Poplatníci daně
§ 8 - Základ daně
§ 9 - Sazba daně
§ 10 - Slevy na dani z objemu mezd
ČÁST TŘETÍ - Společná ustanovení
§ 11 - Daňová registrace a oznamovací povinnost
§ 12 - Pokuta
§ 13 - Zdaňovací období
§ 14 - Daňové přiznání
§ 15 - Vyměření daně
§ 16 - Placení daně
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Důchodová daň vybíraná srážkou
§ 20 - Penále
§ 21 - Zaokrouhlování
§ 22 - Zánik práva vyměřit a vymáhat daň a penále
§ 23 - Řízení
§ 24 - Výnos daně
ČÁST ČTVRTÁ - Zmocňovací ustanovení
§ 25  
§ 26  
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - Novelizace zákonů č. 172/1988 Sb. a č. 116/1985 Sb.
§ 28  
§ 29  
ČÁST ŠESTÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Zrušovací ustanovení
§ 33 - Účinnost
Zavřít
MENU