51/1989 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Částka: 013 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. května 1989 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 29. prosince 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1989
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

51

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 29. prosince 1988

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů


      Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

DÍL PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah platnosti

      (1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu") při úpravě a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním.1)

      (2) Vyhláška se nevztahuje na úpravu a zušlechťování plynů, ropy a jiných kapalin prováděné v souvislosti s jejich dobýváním a na úpravu plynů a kapalin uskladňovaných v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech.2)


§ 2

Výklad pojmů

      Pro účely této vyhlášky se považuje za

a)
břemeno nadměrné hmotnosti předmět, jehož hmotnost je větší než základní (jmenovitá) nosnost použitého dopravního nebo zdvihacího zařízení nebo únosnost dopravní cesty,

b)
břemeno nadměrných rozměrů předmět, jehož rozměry přesahují obrys dopravního zařízení nebo zasahují do mezer na dopravní cestě stanovených touto vyhláškou,

c)
cizí organizaci taková organizace, která se souhlasem organizace pracuje v jejích objektech nebo na jejích pracovištích,

d)
dlouhé břemeno předmět přesahující ložnou plochou vozidla v podélném směru tak, že pro připojení vozidla k dalšímu vozidlu musí být použito pomocné spojovací zařízení (táhlo, řetěz apod.),
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
DÍL PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Výklad pojmů
§ 3 - Odpovědnost za dodržování vyhlášky
DÍL DRUHÝ - OBJEKTY, PRACOVIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ
§ 4 - Vstup do objektů a na pracoviště
§ 5 - Provozní dokumentace
§ 6 - Zařízení
§ 7 - Prohlídky pracovišť
§ 8 - Evidence pracovníků
§ 9 - Inspekční služba
§ 10 - Cizí organizace
DÍL TŘETÍ - PRACOVNÍCI
§ 11 - Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy
§ 12 - Přidělování práce
§ 13 - Samostatný výkon práce
§ 14 - Obsazení pracovišť
§ 15 - Povinnosti pracovníků
§ 16 - Povinnosti při nebezpečí
§ 17 - Předák a jeho povinnosti
DÍL ČTVRTÝ - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
§ 18 - Havarijní plán
§ 19 - Povinnosti organizace při mimořádných událostech
§ 20 - Zachování stavu místa mimořádné události
DÍL PÁTÝ - ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE
§ 21 - Dokumentace a záznamy
ČÁST DRUHÁ - POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
§ 22 - Škodliviny v pracovním prostředí
§ 23 - Ochrana před účinky škodlivé prašnosti
§ 24 - Ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy
§ 25 - Namáhavost práce
§ 26 - Nápoje
§ 27 - První pomoc
ČÁST TŘETÍ - ODVALY A ODKALIŠTĚ
§ 28 - Zřizování odvalů a odkališť
§ 29 - Provoz odvalů
§ 30 - Odvodňování odvalů
§ 31 - Odkaliště
§ 32 - Ochrana odvalů a odkališť proti průvalu vod a bahnin
§ 33 - Dokumentace odvalů a odkališť
ČÁST ČTVRTÁ - ELEKTRICKÁ A STROJNÍ
DÍL PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 34 - Základní ustanovení
§ 35 - Dokumentace zařízení
§ 36 - Požadavky na zařízení a jeho části
§ 37 - Automaticky a dálkově ovládaná zařízení
§ 38 - Ochranná zařízení
§ 39 - Ovládače a sdělovače
§ 40 - Potrubí
§ 41 - Části zařízení pod podlahou a na plošinách
§ 42 - Provozovny a stanoviště obsluhy zařízení
§ 43 - Obsluha zařízení
§ 44 - Povinnosti obsluhy
§ 45 - Uvedení zařízení do provozu
§ 46 - Provoz zařízení
§ 47 - Údržba, montáž a demontáž zařízení
DÍL DRUHÝ - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Oddíl první - Požadavky na zřizování elektrických zařízení
§ 48 - Základní ustanovení
§ 49 - Elektrické stanice a rozvodná zařízení
§ 50 - Kabely a kabelová vedení
§ 51 - Kabely pohyblivých zařízení
§ 52 - Ovládací a bezpečnostní obvody
§ 53 - Plovoucí čerpací stanice
§ 54 - Bezpečnostní tabulky a vybavení
Oddíl druhý - Provoz elektrických zařízení
§ 55 - Pracovník pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení
§ 56 - Práce na elektrickém zařízení
§ 57 - Údržba elektrických zařízení
Oddíl třetí - Osvětlování
§ 58 - Vybavení pracovníků osobními svítidly
§ 59 - Výdej a převzetí důlních osobních svítidel
§ 60 - Zacházení s důlními osobními svítidly
§ 61 - Osvětlení pevnými svítidly
§ 62 - Místa se stálým osvětlením
DÍL TŘETÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Oddíl první - Stroje pro zemní a stavební práce
§ 63 - Rypadla a nakladače
Oddíl druhý - Stroje a zařízení pro dopravu
§ 64 - Vrátky
§ 65 - Lana a spojovací zařízení pro dopravu hmot
§ 66 - Lanové kotouče a kladky
§ 67 - Průmyslové a důlní úzkorozchodné lokomotivy
§ 68 - Důlní vozy
Oddíl třetí - Energetická a ostatní zařízení
§ 69 - Kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu
§ 70 - Odlučovače, dochlazovače, vzdušníky a jejich spojovací potrubí
§ 71 - Tlakovzdušný rozvod
§ 72 - Vzduchové a plynové motory
§ 73 - Kompresory na zemní plyn a jejich rozvodná potrubí
§ 74 - Kotle a jejich příslušenství
§ 75 - Parní kotle
§ 76 - Kapalinové kotle
§ 77 - Práce uvnitř kotlů
§ 78 - Kotelny
§ 79 - Potrubí na horkou vodu a páru
ČÁST PÁTÁ - CHŮZE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
DÍL PRVNÍ - CESTY PRO CHŮZI A DOPRAVU
§ 80 - Cesty pro chůzi
§ 81 - Rozměry cest pro chůzi, přechody a průchody na dopravních cestách
§ 82 - Mosty, rampy, ochozy, lešení a žebříky pro chůzi
§ 83 - Dopravní cesty
§ 84 - Dopravní cesty s kolejovou tratí
§ 85 - Umístění kolejových tratí a prostor pro obsluhu
§ 86 - Dopravní cesty a dopravníky
§ 87 - Dopravní cesty pro stavební stroje, motorová vozidla a motorové vozíky
§ 88 - Dopravní cesty pro dopravu samospádem
§ 89 - Prohlídky dopravních cest
DÍL DRUHÝ - DOPRAVA
§ 90 - Ruční doprava
§ 91 - Strojní doprava
§ 92 - Dopravní řád
§ 93 - Povinnosti řidiče
§ 94 - Návěštní zařízení
§ 95 - Spojování a rozpojování vozidel
§ 96 - Doprava hmot a předmětů
§ 97 - Doprava břemen nadměrné hmotnosti nebo rozměrů
§ 98 - Práce a odstraňování nehod na dopravních cestách
§ 99 - Zvedání vykolejených vozidel
§ 100 - Rychlost přepravy
§ 101 - Podmínky pro dopravu lanem
§ 102 - Provoz vrátků a pohonných a vratných stanic pro dopravu lanem
§ 103 - Doprava lokomotivami
§ 104 - Doprava dopravníky
§ 105 - Doprava samospádem
DÍL TŘETÍ - SKLADOVÁNÍ HMOT A MATERIÁLŮ
§ 106 - Společná ustanovení
§ 107 - Skladování sypkých hmot
§ 108 - Skladování materiálů
ČÁST ŠESTÁ - PROVOZ ZAŘÍZENÍ PŘI ÚPRAVĚ A ZUŠLECHŤOVÁNÍ NEROSTŮ
DÍL PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 109 - Zvláštní požadavky na provozní dokumentaci
DÍL DRUHÝ - OCHRANA PROTI VÝBUCHU PRACHU
§ 110 - Základní ustanovení
§ 111 - Určení prostředí
§ 112 - Technická opatření proti výbuchu prachu
§ 113 - Zneškodňování prachu vodou
§ 114 - Odprašovací zařízení
DÍL TŘETÍ - PŘÍPRAVNÉ A POMOCNÉ PRÁCE
§ 115 - Laboratoře
§ 116 - Vyhrnovače
DÍL ČTVRTÝ - ÚPRAVA NEROSTŮ
§ 117 - Sušárny a sušiče
§ 118 - Třídiče, drtiče a mlýny.
§ 119 - Přebírací dopravníky
§ 120 - Magnetické rozdružovače a odlučovače
§ 121 - Flotace
§ 122 - Úprava rtuťových rud
§ 123 - Úprava azbestu
DÍL PÁTÝ - ZUŠLECHŤOVÁNÍ NEROSTŮ
§ 124 - Pece
§ 125 - Šachtové pece
§ 126 - Rotační pece
§ 127 - Aglomerace a peletizace
§ 128 - Briketárny
§ 129 - Briketovací sušiče a lisy
§ 130 - Briketové žlaby a chladicí pásy
§ 131 - Zvláštní opatření proti výbuchu prachu v briketárně
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 132 - Přechodná ustanovení
§ 133 - Výjimky
§ 134 - Platnost rozhodnutí vydaných podle dosavadních předpisů
§ 135 - Účinnost
Zavřít
MENU