26/1989 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. března 1989 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 29. prosince 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1989
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

26

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu


ze dne 29. prosince 1988

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu


      Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


DÍL PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah platnosti

      (1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu") při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem1) na povrchu.

      (2) Vyhláška se nevztahuje na úpravu a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním.2)


§ 2

Výklad pojmů

      (1) Pro účely této vyhlášky se považuje za

a)
břemeno nadměrné hmotnosti předmět, jehož hmotnost je větší než základní (jmenovitá) nosnost použitého dopravního nebo zdvihacího zařízení nebo únosnost dopravní cesty,

b)
břemeno nadměrných rozměrů předmět, jehož rozměry přesahují obrys dopravního zařízení nebo zasahují do mezer na dopravní cestě stanovených touto vyhláškou,

c)
cizí organizaci taková organizace, která se souhlasem organizace pracuje v jejích objektech nebo na jejích pracovištích,

d)
dlouhé břemeno předmět přesahující ložnou plochu vozidla v podélném směru tak, že pro připojení vozidla k dalšímu vozidlu musí být použito pomocné spojovací zařízení (táhlo, řetěz apod.),
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
DÍL PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Výklad pojmů
§ 3 - Odpovědnost za dodržování vyhlášky
DÍL DRUHÝ - OBJEKTY, PRACOVIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ
§ 4 - Vstup do objektů a na pracoviště
§ 5 - Provozní dokumentace
§ 6 - Zařízení
§ 7 - Prohlídky pracovišť
§ 8 - Evidence pracovníků
§ 9 - Inspekční služba
§ 10 - Cizí organizace
DÍL TŘETÍ - PRACOVNÍCI
§ 11 - Seznámení pracovníků s bezpečnostními prvky
§ 12 - Přidělování práce
§ 13 - Samostatný výkon práce
§ 14 - Obsazení pracovišť
§ 15 - Povinnosti pracovníků
§ 16 - Povinnosti při nebezpečí
§ 17 - Předák a jeho povinnosti
DÍL ČTVRTÝ - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
§ 18 - Havarijní plán
§ 19 - Povinnosti organizace při mimořádných událostech
§ 20 - Zachování stavu místa mimořádné události
DÍL PÁTÝ - ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE
§ 21 - Dokumentace a záznamy
§ 22 - Důlně měřická a geologická dokumentace
ČÁST DRUHÁ - POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
§ 23 - Škodliviny v pracovním prostředí
§ 24 - Ochrana před účinky škodlivé prašnosti
§ 25 - Ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy
§ 26 - Namáhavost práce
§ 27 - Nápoje
§ 28 - První pomoc
ČÁST TŘETÍ - DOBÝVÁNÍ A VÝSYPKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
DÍL PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 29 - Vstup do starých nebo opuštěných podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor
§ 30 - Styk povrchového dobývání s jinou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem
§ 31 - Nebezpečná místa
DÍL DRUHÝ - DOBÝVACÍ PRÁCE
§ 32 - Technologický postup
§ 33 - Generální svah lomu
§ 34 - Stupeň bezpečnosti generálního svahu tvořeného zeminami
§ 35 - Výška, sklon a postup řezů
§ 36 - Šířka pracovní plošiny
§ 37 - Předstih odklizu
§ 38 - Očišťování a úpravy řezů
§ 39 - Práce v závalových polích a v oblastech podzemních prostor
§ 40 - Opatření proti vzniku požáru
§ 41 - Dobývání a těžba z vody plovoucími stroji
DÍL TŘETÍ - VÝSYPKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
§ 42 - Zřizování výsypek
§ 43 - Provoz výsypek
§ 44 - Skládky vytěženého nerostu
§ 45 - Generální svah výsypky
§ 46 - Stupeň bezpečnosti generálního svahu výsypky
§ 47 - Šířka pracovní plošiny výsypkového stupně a jeho výška
§ 48 - Výsypky z neuhelných lomů
§ 49 - Odběr hmot z výsypek
ČÁST ČTVRTÁ - VYHLEDÁVACÍ, PRŮZKUMNÉ A OBDOBNÉ PRÁCE
§ 50 - Vyhledávání a průzkum
§ 51 - Technologický postup
§ 52 - Vrtné a geofyzikální práce
§ 53 - Zajištění průzkumných děl
§ 54 - Opatření proti pádu osob
§ 55 - Zasypání průzkumných děl
§ 56 - Prohlídky a čištění boků pracovišť
ČÁST PÁTÁ - ODVODŇOVÁNÍ LOMŮ
DÍL PRVNÍ - OCHRANA PROTI PŘÍTOKŮM A PRŮVALŮM VOD
§ 57 - Ověřování hydrogeologických a hydrologických poměrů
§ 58 - Ochrana proti průvalům vod a bahnin, zvodněných hornin a přítokům povrchových vod
§ 59 - Odvodňování lomu
§ 60 - Odvodňování výsypek
DÍL DRUHÝ - ČERPÁNÍ DŮLNÍCH VOD
§ 61 - Čerpací stanice
§ 62 - Automatický provoz čerpací stanice
§ 63 - Výtlačné potrubí
§ 64 - Provoz a údržba čerpacích zařízení
DÍL TŘETÍ - MĚŘENÍ, ZÁZNAMY A DOKUMENTACE
§ 65 - Sledování hydrogeologických a hydrologických poměrů
§ 66 - Měření přítoků a rozbory důlních vod
§ 67 - Vedení dokumentace
ČÁST ŠESTÁ - ELEKTRICKÁ A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DÍL PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 68 - Základní ustanovení
§ 69 - Dokumentace zařízení
§ 70 - Požadavky na zařízení a jeho části
§ 71 - Automaticky a dálkově ovládaná zařízení
§ 72 - Ochranná zařízení
§ 73 - Ovládače a sdělovače
§ 74 - Potrubí
§ 75 - Část zařízení pod podlahou a na plošinách
§ 76 - Provozovny a stanoviště obsluhy zařízení
§ 77 - Obsluha zařízení
§ 78 - Povinnosti obsluhy
§ 79 - Uvedení zařízení do provozu
§ 80 - Provoz zařízení
§ 81 - Údržba, montáž a demontáž zařízení
DÍL DRUHÝ - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Oddíl první - Požadavky na zřizování elektrických zařízení
§ 82 - Základní ustanovení
§ 83 - Elektrické stanice a rozvodná zařízení
§ 84 - Kabely a kabelová vedení
§ 85 - Kabely pohyblivých zařízení
§ 86 - Přesuvná elektrická vedení vysokého napětí
§ 87 - Ovládací a bezpečnostní obvody
§ 88 - Plovoucí čerpací stanice
§ 89 - Bezpečnostní tabulky a vybavení
Oddíl druhý - Provoz elektrických zařízení
§ 90 - Pracovník pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení
§ 91 - Práce na elektrickém zařízení
§ 92 - Údržba elektrických zařízení
Oddíl třetí - Zvláštní ustanovení pro elektrická zařízení lomů
§ 93 - Elektrický rozvod vysokého napětí vlečnými kabely
§ 94 - Trolejové vedení
§ 95 - Velkostroje, kolesové nakladače a lopatová rypadla
§ 96 - Práce na zařízení vysokého napětí za nepříznivých povětrnostních podmínek
§ 97 - Práce v blízkosti trolejového vedení a zabezpečovacího zařízení pod napětím
Oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení pro elektrická zařízení při dobývání a těžbě z vody, cihlářských hlín a podobných nerostů
§ 98 - Kabelová vedení
§ 99 - Těžební zařízení na plovoucím stroji
§ 100 - Elektrická zařízení v hliništi
Oddíl pátý - Osvětlování
§ 101 - Vybavení pracovníků osobními svítidly
§ 102 - Výdej a převzetí důlních osobních svítidel
§ 103 - Zacházení s důlními osobními svítidly
§ 104 - Osvětlení pevnými svítidly
§ 105 - Místa se stálým osvětlením
DÍL TŘETÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Oddíl první - Dobývací a zakládací velkostroje, kolesové nakladače a pásové vozy
§ 106 - Používání velkostroje
§ 107 - Montáž a demontáž velkostrojů
§ 108 - Určení obsluhy velkostroje
§ 109 - Vedoucí řidič velkostroje
§ 110 - Kvalifikace vedoucího řidiče velkostroje
§ 111 - Řidič velkostroje
§ 112 - Kvalifikace řidiče velkostroje
§ 113 - Zajišťování a vyhodnocení výcviku v řízení velkostroje
§ 114 - Kvalifikace klapkaře
§ 115 - Kvalifikace řidiče kolesového nakladače
§ 116 - Kvalifikace řidiče pásového vozu
§ 117 - Ověřování kvalifikace obsluhy
§ 118 - Provoz velkostroje
§ 119 - Zvláštní vybavení velkostroje
§ 120 - Kvalifikace pracovníků pro údržbu velkostroje
§ 121 - Revizní technik velkostroje
§ 122 - Provádění odborných prohlídek a revizí
Oddíl druhý - Stroje pro zemní a stavební práce
§ 123 - Rypadla a nakladače
Oddíl třetí - Stroje a zařízení pro dopravu
§ 124 - Stroje a zařízení pro úklonnou dopravu pracovníků lanem
§ 125 - Vrátky
§ 126 - Lana a spojovací zařízení pro dopravu hmot
§ 127 - Lanové kotouče a kladky
§ 128 - Průmyslové a důlní úzkorozchodné lokomotivy
§ 129 - Důlní vozy
Oddíl čtvrtý - Plovoucí stroje s těžebním zařízením
§ 130 - Kvalifikace obsluhy
§ 131 - Nové typy těžebních zařízení na plovoucích strojích
§ 132 - Provoz těžebního zařízení
§ 133 - Plovoucí pásové dopravníky
Oddíl pátý - Energetická a ostatní zařízení
§ 134 - Kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu
§ 135 - Odlučovače, dochlazovače, vzdušníky a jejich spojovací potrubí
§ 136 - Tlakovzdušný rozvod
§ 137 - Vzduchové a plynové motory
§ 138 - Kompresory na zemní plyn a jejich rozvodná potrubí
§ 139 - Kotle a jejich příslušenství
§ 140 - Parní kotle
§ 141 - Kapalinové kotle
§ 142 - Práce uvnitř kotlů
§ 143 - Kotelny
§ 144 - Potrubí na horkou vodu a páru
§ 145 - Vrtáky a vrtací kladiva
ČÁST SEDMÁ - CHŮZE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
DÍL PRVNÍ - CESTY PRO CHŮZI A DOPRAVU
§ 146 - Cesty pro chůzi
§ 147 - Rozměry cest pro chůzi, přechody a průchody na dopravních cestách
§ 148 - Mosty, rampy, ochozy, lešení a žebříky pro chůzi
§ 149 - Dopravní cesty
§ 150 - Dopravní cesty s kolejovou tratí
§ 151 - Umístění kolejových tratí a prostor pro obsluhu
§ 152 - Zabezpečení úklonné dopravní cesty s kolejovou tratí při dopravě lanem
§ 153 - Dopravní cesty a dopravníky
§ 154 - Dopravní cesty pro stavební stroje, motorová vozidla a motorové vozíky
§ 155 - Dopravní cesty pro dopravu samospádem
§ 156 - Prohlídky dopravních cest
DÍL DRUHÝ - DOPRAVA
§ 157 - Ruční doprava
§ 158 - Strojní doprava
§ 159 - Dopravní řád
§ 160 - Povinnosti řidiče
§ 161 - Návěštní zařízení
§ 162 - Spojování a rozpojování vozidel
§ 163 - Doprava osob
§ 164 - Doprava hmot a předmětů
§ 165 - Doprava břemen nadměrné hmotnosti nebo rozměrů
§ 166 - Práce a odstraňování nehod na dopravních cestách
§ 167 - Zvedání vykolejených vozidel
§ 168 - Rychlost přepravy
§ 169 - Podmínky pro dopravu lanem
§ 170 - Provoz vrátků a pohonných a vratných stanic pro dopravu lanem
§ 171 - Doprava lokomotivami
§ 172 - Doprava dopravníky
§ 173 - Doprava samospádem
DÍL TŘETÍ - SKLADOVÁNÍ HMOT A MATERIÁLŮ
§ 174 - Společná ustanovení
§ 175 - Skladování sypkých hmot
§ 176 - Skladování materiálů
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 177 - Přechodná ustanovení
§ 178 - Výjimky
§ 179 - Platnost rozhodnutí vydaných podle dosavadních předpisů
§ 180 - Účinnost
Zavřít
MENU