22/1989 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. března 1989 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 29. prosince 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1989
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

22

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 29. prosince 1988

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí


      Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Díl první

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

      (1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu") při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem1) v podzemí včetně prací, objektů a zařízení na povrchu, které souvisejí s těmito činnostmi.

      (2) Vyhláška se nevztahuje na práce k zpřístupňování jeskyní a práce k jejich udržování v bezpečném stavu.2)


§ 2

Výklad pojmů

      (1) Pro účely této vyhlášky se považuje za

a)
břemeno nadměrné hmotnosti předmět, jehož hmotnost je větší než základní (jmenovitá) nosnost použitého dopravního nebo zdvihacího zařízení nebo únosnost dopravní cesty,

b)
břemeno nadměrných rozměrů předmět, jehož rozměry přesahují obrys dopravního zařízení nebo zasahují do mezer na dopravní cestě stanovených touto vyhláškou,

c)
cizí organizaci taková organizace, která se souhlasem organizace pracuje v jejích objektech nebo na jejích pracovištích,

d)
dlouhé břemeno předmět přesahující ložnou plochu vozidla v podélném směru tak, že pro připojení vozidla k dalšímu vozidlu musí být použito pomocné spojovací zařízení (táhlo, řetěz apod.),
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Díl první - Úvodní ustanovení
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Výklad pojmů
§ 3 - Odpovědnost za dodržování vyhlášky
Díl druhý - Objekty, pracoviště a zařízení
§ 4 - Vstup do objektů a na pracoviště
§ 5 - Provozní dokumentace
§ 6 - Zařízení
§ 7 - Prohlídky pracovišť
§ 8 - Předběžné prohlídky důlních děl
§ 9 - Evidence pracovníků
§ 10 - Inspekční služba
§ 11 - Cizí organizace
Díl třetí - Pracovníci
§ 12 - Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy
§ 13 - Zvláštní ochrana žáků při práci v podzemí
§ 14 - Přidělování práce
§ 15 - Samostatný výkon práce
§ 16 - Obsazení pracovišť
§ 17 - Povinnosti pracovníků
§ 18 - Povinnosti při nebezpečí
§ 19 - Předák a jeho povinnosti
Díl čtvrtý - Mimořádné události
§ 20 - Havarijní plán
§ 21 - Povinnosti organizace při mimořádných událostech
§ 22 - Zachování stavu místa mimořádné události
Díl pátý - Základní dokumentace
§ 23 - Dokumentace a záznamy
§ 24 - Důlně měřická a geologická dokumentace
ČÁST DRUHÁ - POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
§ 25 - Škodliviny v pracovním prostředí
§ 26 - Ochrana před účinky škodlivé prašnosti
§ 27 - Ochrana proti chladu a vlhku
§ 28 - Namáhavost práce
§ 29 - Nápoje
§ 30 - První pomoc
§ 31 - Záchody v podzemí
§ 32 - Odpadky a jejich odstraňování
ČÁST TŘETÍ - VEDENÍ DŮLNÍCH DĚL
Díl první - Všeobecná ustanovení
§ 33 - Východy z dolu
§ 34 - Spojení východů z dolu
§ 35 - Východy z pracovišť
§ 36 - Práce v blízkosti starých nebo opuštěných důlních děl a jiných podzemních prostor
§ 37 - Práce u hranice dobývacích prostorů
§ 38 - Styk hlubinného dobývání s jinou hornickou činností nebo s činností prováděnou hornickým způsobem
§ 39 - Zásady vedení důlních děl
§ 40 - Místa se zvýšenými horskými tlaky
§ 41 - Hmoty pro výztuž důlních děl
§ 42 - Ochrana důlních děl, inženýrských sítí a jiných objektů
Díl druhý - Ražení a zajišťování důlních děl
§ 43 - Technologický postup
§ 44 - Vyztužování vodorovných a úklonných důlních děl
§ 45 - Ražení razicími a tunelovacími stroji a štíty
§ 46 - Ražení protlačováním
§ 47 - Ražení komínů
§ 48 - Ražení pomocí razicích plošin
§ 49 - Hloubení šachtic
§ 50 - Hloubení a prohlubování jam
§ 51 - Hloubení ve zvodněných nebo plynujících horninách
§ 52 - Hloubení jam v horninách zpevněných zmrazováním
§ 53 - Hloubení jam s předvrtem nebo předrážkou
§ 54 - Rekonstrukce jam
Díl třetí - Dobývací práce
§ 55 - Zahájení dobývacích prací
§ 56 - Postup dobývání slojí a ložisek
§ 57 - Dobývací metody
§ 58 - Výztuž porubů a dobývek
§ 59 - Technologický postup
§ 60 - Dobývání stěnováním
§ 61 - Dobývání mocných slojí a ložisek stěnováním
§ 62 - Dobývání polostrmých a strmých slojí a ložisek stěnováním
§ 63 - Dobývání uhlí komorováním
§ 64 - Dobývání zátinkováním a pilířováním
§ 65 - Dobývání s otevřeným vydobytým prostorem
§ 66 - Dobývání s dočasným skladováním rubaniny ve vyrubaném prostoru
§ 67 - Dobývání rudných a nerudných ložisek se zakládáním vyrubaných prostorů
§ 68 - Dobývání loužením
§ 69 - Plenění výztuže
§ 70 - Zakládání vyrubaných prostor
Díl čtvrtý - Údržba a likvidace důlních děl
§ 71 - Údržba důlních děl
§ 72 - Likvidace důlních děl a pilířů
Díl pátý - Zvláštní ustanovení pro doly s nebezpečím důlních otřesů
§ 73 - Zařazování dolů z hlediska nebezpečí důlních otřesů
§ 74 - Základní požadavky pro vedení důlních děl
§ 75 - Dokumentace důlních otřesů
Díl šestý - Odvalové hospodářství
§ 76 - Zřizování odvalů
§ 77 - Provoz odvalů
§ 78 - Dokumentace odvalů
ČÁST ČTVRTÁ - Větrání dolů
Díl první - Větrání plynujících a uhelných dolů
ODDÍL PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 79 - Rozdělení dolů
§ 80 - Větrní spoje dolu s povrchem
§ 81 - Způsoby větrání
§ 82 - Vztahy k sousedním dolům
ODDÍL DRUHÝ - DŮLNÍ VĚTRY A VĚTRNÍ CESTY
§ 83 - Složení důlního ovzduší
§ 84 - Objemový průtok důlních větrů
§ 85 - Rychlost důlních větrů
ODDÍL TŘETÍ - HLAVNÍ A VÝPOMOCNÉ VENTILÁTORY
§ 86 - Hlavní ventilátory
§ 87 - Údržba hlavních ventilátorů a jejich příslušenství
§ 88 - Opatření při zastavení chodu hlavního ventilátoru a při poruše větrání
§ 89 - Reverzace větrního proudu
§ 90 - Výpomocné ventilátory
ODDÍL ČTVRTÝ - ROZVÁDĚNÍ DŮLNÍCH VĚTRŮ
§ 91 - Vedení důlních větrů
§ 92 - Větrní cesty
§ 93 - Samostatná větrní oddělení
§ 94 - Izolace větrních proudů
§ 95 - Větrání porubů a dobývek
§ 96 - Větrní a hrázové dveře
§ 97 - Větrní závěsy
§ 98 - Větrní mosty
ODDÍL PÁTÝ - POMOCNÉ VĚTRÁNÍ
§ 99 - Způsoby větrání neproražených důlních děl
§ 100 - Přibližování k plynujícím horizontům a stařinám
§ 101 - Separátní větrání
§ 102 - Ventilátory separátního větrání
ODDÍL ŠESTÝ - VĚTRÁNÍ DŮLNÍCH PROVOZOVEN
§ 103 - Větrání důlních provozoven, komor a skladů
§ 104 - Větrání výklenků
ODDÍL SEDMÝ - VĚTRÁNÍ DOČASNĚ NEOBSAZENÝCH A OPUŠTĚNÝCH DŮLNÍCH DĚL
§ 105 - Dočasně neobsazená důlní díla
§ 106 - Opuštěná důlní díla
ODDÍL OSMÝ - KONTROLA VĚTRÁNÍ A PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ KONCENTRACE PLYNŮ A PLYNNÝCH ŠKODLIVIN
§ 107 - Mapa větrání a větrní schéma
§ 108 - Prohlídky větrních cest a větracích zařízení
§ 109 - Kontrola složení důlního ovzduší
§ 110 - Měření a odběry vzorků důlního ovzduší
§ 111 - Měření barometrického tlaku
§ 112 - Postup při nahromadění metanu a plynných škodlivin a při zjištění fukače
§ 113 - Větrní rozvaha
§ 114 - Vedoucí větrání
§ 115 - Podmínky pro použití přístrojů k měření koncentrace metanu a plynných škodlivin
Díl druhý - Větrání neplynujících neuhelných dolů
ODDÍL PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 116 - Zařazení dolů
§ 117 - Větrní spoje dolu s povrchem
§ 118 - Způsoby větrání
§ 119 - Vztahy k sousedním dolům
ODDÍL DRUHÝ - DŮLNÍ VĚTRY A VĚTRNÍ CESTY
§ 120 - Složení důlního ovzduší
§ 121 - Objemový průtok důlních větrů
§ 122 - Rychlost důlních větrů
ODDÍL TŘETÍ - HLAVNÍ A VÝPOMOCNÉ VENTILÁTORY
§ 123 - Hlavní ventilátory
§ 124 - Údržba hlavních ventilátorů a jejich příslušenství
§ 125 - Opatření při zastavení chodu hlavního ventilátoru a při poruše větrání
§ 126 - Reverzace větrního proudu
§ 127 - Výpomocný ventilátor
§ 128 - Vedení důlních větrů
§ 129 - Větrní cesty
§ 130 - Samostatná větrní oddělení
§ 131 - Izolace větrních proudů
§ 132 - Větrání porubů a dobývek
§ 133 - Větrní dveře
§ 134 - Větrní závěsy
§ 135 - Větrní mosty
ODDÍL PÁTÝ - POMOCNÉ VĚTRÁNÍ
§ 136 - Způsoby větrání neproražených důlních děl
§ 137 - Separátní větrání
§ 138 - Ventilátory separátního větrání
ODDÍL ŠESTÝ - VĚTRÁNÍ DŮLNÍCH PROVOZOVEN
§ 139 - Větrání důlních provozoven, komor a skladů
§ 140 - Větrání výklenků
ODDÍL SEDMÝ - VĚTRÁNÍ DOČASNĚ NEOBSAZENÝCH A OPUŠTĚNÝCH DŮLNÍCH DĚL
§ 141 - Dočasně neobsazená důlní díla
§ 142 - Opuštěná důlní díla
ODDÍL OSMÝ - KONTROLA VĚTRÁNÍ A PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ KONCENTRACE PLYNŮ A PLYNNÝCH ŠKODLIVIN
§ 143 - Mapa větrání a větrní schéma
§ 144 - Prohlídky větrních cest a větracích zařízení
§ 145 - Kontrola složení důlního ovzduší
§ 146 - Měření a odběry vzorků důlního ovzduší
§ 147 - Měření barometrického tlaku
§ 148 - Postup při nahromadění plynů a plynných škodlivin
§ 149 - Větrní rozvaha
§ 150 - Vedoucí větrání
§ 151 - Podmínky pro použití přístrojů k měření koncentrace metanu a plynných škodlivin
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA DOLŮ PROTI VÝBUCHU UHELNÉHO PRACHU
Díl první - Všeobecná ustanovení
§ 152 - Zařazení dolů
§ 153 - Opatření proti vzniku a pronikání uhelného prachu
Díl druhý - Zneškodňování uhelného prachu
§ 154 - Poprašování inertním prachem
§ 155 - Kontrola poprašování
§ 156 - Zásoby inertního prachu
§ 157 - Vlastnosti inertního prachu
§ 158 - Smáčení vodou a jiné způsoby zneškodňování uhelného prachu
§ 159 - Způsob, kontrola a odpovědnost za zneškodňování uhelného prachu
Díl třetí - Ochrana proti přenosu výbuchu uhelného prachu
§ 160 - Druhy protivýbuchových uzávěr
§ 161 - Provedení prachových protivýbuchových uzávěr
§ 162 - Provedení vodních protivýbuchových uzávěr
§ 163 - Rozmístění protivýbuchových uzávěr
§ 164 - Vzdálenost pro umístění protivýbuchových uzávěr
§ 165 - Evidence, kontrola a údržba protivýbuchových uzávěr
ČÁST ŠESTÁ - POŽÁRNÍ OCHRANA
Díl první - Všeobecná ustanovení o požární ochraně
§ 166 - Základní ustanovení o požární ochraně
§ 167 - Místa se zvýšeným požárním nebezpečím
Díl druhý - Opatření proti vzniku důlních požárů
§ 168 - Použití otevřeného ohně v místech se zvýšeným požárním nebezpečím
§ 169 - Věcné prostředky požární ochrany
§ 170 - Rozmístění a pohotovost hasicích prostředků
§ 171 - Požární sklady
§ 172 - Důlní požární vodovod
§ 173 - Kontroly a opravy důlního požárního vodovodu
§ 174 - Požární nádrž
§ 175 - Požární zajištění úvodních důlních děl
§ 176 - Požární zajištění zásobníků uhlí v dole
§ 177 - Požární zajištění objektů na ústích úvodních důlních děl
§ 178 - Nouzový průchod do vtažných důlních děl ústících na povrch
§ 179 - Uzavírací zařízení sacího hrdla hlavního ventilátoru
§ 180 - Kouřové dveře
§ 181 - Požadavky na nehořlavou výztuž
§ 182 - Místa s nehořlavou výztuží
§ 183 - Dopravníky
§ 184 - Skladování plynů, hořlavých kapalin a tuhých maziv a manipulace s nimi
§ 185 - Plastické hmoty a hydraulické obvody
§ 186 - Přípravné protipožární hráze v plynujících a uhelných dolech
§ 187 - Samovznícení
§ 188 - Záznamní knihy
Díl třetí - Zdolávání důlních požárů
§ 189 - Zásady zdolávání důlních požárů
§ 190 - Prostorové uzavírání důlního požáru
§ 191 - Kontrola hrází
§ 192 - Práce v okolí uzavřeného požářiště
Díl čtvrtý - Zpřístupňování uzavřených požářišť
§ 193 - Plán zpřístupňování uzavřeného požářiště
§ 194 - Zpřístupňování uzavřeného požářiště
ČÁST SEDMÁ - ODVODŇOVÁNÍ DOLŮ
Díl první - Ochrana proti přítokům a průvalům vod
§ 195 - Rozdělení dolů z hlediska ohrožení přítoky a průvaly vod
§ 196 - Ověřování hydrogeologických a plynových poměrů
§ 197 - Ochrana proti náhlému přítoku povrchových vod
§ 198 - Orientační bezpečnostní celík a ochranný celík
§ 199 - Bezpečnostní opatření pro důlní díla
§ 200 - Přibližování k místům nebezpečným průvaly vod
§ 201 - Zmáhání důlních děl po průvalu vod
§ 202 - Protiprůvalové hráze a jiné objekty
§ 203 - Zabezpečení vrtů
§ 204 - Zatopení dolu
Díl druhý - Čerpání důlních vod
§ 205 - Čerpací zařízení
§ 206 - Hlavní čerpací stanice
§ 207 - Pomocné čerpací stanice
§ 208 - Automatický provoz hlavní čerpací stanice
§ 209 - Žumpovní chodby
§ 210 - Výtlačná potrubí hlavní čerpací stanice
§ 211 - Provoz a údržba čerpacích zařízení
Díl třetí - Měření, záznamy a dokumentace
§ 212 - Sledování hydrogeologických a plynových poměrů
§ 213 - Měření přítoků a rozbory důlních vod
§ 214 - Vedení dokumentace
§ 215 - Důlní hydrogeolog
ČÁST OSMÁ - ELEKTRICKÁ A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Díl první - Společná ustanovení
§ 216 - Základní ustanovení
§ 217 - Dokumentace zařízení
§ 218 - Požadavky na zařízení a jeho části
§ 219 - Automaticky a dálkově ovládaná zařízení
§ 220 - Ochranná zařízení
§ 221 - Ovládače a sdělovače
§ 222 - Potrubí
§ 223 - Části zařízení pod podlahou a na plošinách
§ 224 - Provozovny a stanoviště obsluhy zařízení
§ 225 - Obsluha zařízení
§ 226 - Povinnosti obsluhy
§ 227 - Uvedení zařízení do provozu
§ 228 - Provoz zařízení
§ 229 - Stroje s naftovými motory v podzemí
§ 230 - Údržba, montáž a demontáž zařízení
Díl druhý - Elektrická zařízení
ODDÍL PRVNÍ - POŽADAVKY NA ZŘIZOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 231 - Základní ustanovení
§ 232 - Zařazování prostorů plynujících dolů z hlediska nebezpečí výbuchu metanu
§ 233 - Zařazování prostorů uhelných dolů z hlediska nebezpečí výbuchu uhelného prachu
§ 234 - Elektrické stanice a rozvodná zařízení
§ 235 - Kabely a kabelová vedení
§ 236 - Kabely pohyblivých zařízení
§ 237 - Ovládací a bezpečnostní obvody
§ 238 - Plovoucí čerpací stanice
§ 239 - Propojování konstrukcí se zpětným trakčním vedením a ochranné uzemnění svítidel napájených z trolejového vedení
§ 240 - Bezpečnostní tabulky a vybavení
ODDÍL DRUHÝ - PROVOZ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 241 - Pracovník pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení
§ 242 - Zvláštní podmínky provozu elektrických zařízení
§ 243 - Práce na elektrickém zařízení
§ 244 - Údržba elektrických zařízení
§ 245 - Kontrola izolačního stavu
ODDÍL TŘETÍ - OSVĚTLOVÁNÍ
§ 246 - Důlní osobní svítidla
§ 247 - Vybavení pracovníků osobními svítidly
§ 248 - Přenosné světlomety
§ 249 - Výdej a převzetí důlních osobních svítidel
§ 250 - Počet důlních osobních svítidel a jejich kontrola
§ 251 - Zacházení s důlními osobními svítidly
§ 252 - Zřizování lampoven
§ 253 - Vybavení lampovny
§ 254 - Příprava, doplňování a kontrola elektrolytu
§ 255 - Nabíjení akumulátorů
§ 256 - Osvětlení pevnými svítidly
§ 257 - Místa se stálým osvětlením na povrchu
§ 258 - Místa se stálým osvětlením v podzemí
Díl třetí - Strojní zařízení
ODDÍL PRVNÍ - DŮLNÍ STROJE
§ 259 - Dobývací a razicí stroje
§ 260 - Mechanizovaná výztuž
§ 261 - Důlní bezkolejové stroje
ODDÍL DRUHÝ - STROJE PRO ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
§ 262 - Rypadla a nakladače
§ 263 - Používání zemních a stavebních strojů v podzemí
ODDÍL TŘETÍ - STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO DŮLNÍ DOPRAVU
§ 264 - Stroje a zařízení pro svislou dopravu v podzemí a úklonnou dopravu pracovníků lanem
§ 265 - Vrátky
§ 266 - Lana a spojovací zařízení pro dopravu hmot
§ 267 - Lanové kotouče a kladky
§ 268 - Visuté lanové dráhy v podzemí
§ 269 - Důlní kolejové a závěsné lokomotivy
§ 270 - Nosné vozíky závěsné dráhy a jejich spojovací táhla
§ 271 - Brzdné vozíky závěsné dráhy
§ 272 - Dokumentace zařízení závěsné dráhy
§ 273 - Důlní vozy
§ 274 - Motorová vozidla a motorové vozíky
§ 275 - Důlní pásové dopravníky
ODDÍL ČTVRTÝ - ENERGETICKÁ A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
§ 276 - Kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu
§ 277 - Odlučovače, dochlazovače, vzdušníky a jejich spojovací potrubí
§ 278 - Tlakovzdušný rozvod
§ 279 - Vzduchové a plynové motory
§ 280 - Kompresory na zemní plyn a jejich rozvodná potrubí
§ 281 - Kotle a jejich příslušenství
§ 282 - Parní kotle
§ 283 - Kapalinové kotle
§ 284 - Práce uvnitř kotlů
§ 285 - Kotelny
§ 286 - Potrubí na horkou vodu a páru
§ 287 - Chladící zařízení důlních větrů
§ 288 - Nestacionární chladicí zařízení důlních větrů
§ 289 - Stacionární chladicí zařízení důlních větrů
§ 290 - Vrtačky a vrtací kladiva
ČÁST DEVÁTÁ - CHŮZE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Díl první - Cesty pro chůzi a dopravu
§ 291 - Cesty pro chůzi
§ 292 - Rozměry cest pro chůzi, přechody a průchody na dopravních cestách
§ 293 - Mosty, rampy, ochozy, lešení a žebříky pro chůzi
§ 294 - Dopravní cesty
§ 295 - Dopravní cesty s kolejovou tratí
§ 296 - Umístění kolejových tratí a prostor pro obsluhu
§ 297 - Zabezpečení úklonné dopravní cesty s kolejovou tratí při dopravě lanem
§ 298 - Dopravní cesty se závěsnou dráhou
§ 299 - Umístění tratě závěsné dráhy
§ 300 - Pohyblivé zarážky tratí závěsné dráhy
§ 301 - Dopravní cesty s dopravníky
§ 302 - Dopravní cesty pro důlní bezkolejové stroje, stavební stroje, motorová vozidla a motorové vozíky
§ 303 - Dopravní cesty pro dopravu samospádem
§ 304 - Dopravní cesty pro dopravu visutou lanovou dráhou v podzemí
§ 305 - Prohlídky dopravních cest
Díl druhý - Doprava
§ 306 - Ruční doprava
§ 307 - Strojní doprava
§ 308 - Dopravní řád
§ 309 - Povinnosti řidiče
§ 310 - Návěštní zařízení
§ 311 - Spojování a rozpojování vozidel
§ 312 - Doprava osob
§ 313 - Doprava hmot a předmětů
§ 314 - Doprava břemen nadměrné hmotnosti nebo rozměrů
§ 315 - Práce a odstraňování nehod na dopravních cestách
§ 316 - Zvedání vykolejených vozidel
§ 317 - Rychlost přepravy
§ 318 - Podmínky pro dopravu lanem
§ 319 - Provoz vrátků a pohonných a vratných stanic pro dopravu lanem
§ 320 - Doprava lokomotivami
§ 321 - Doprava na závěsné dráze
§ 322 - Doprava dopravníky
§ 323 - Doprava škrabáky
§ 324 - Doprava samospádem
Díl třetí - Skladování hmot a materiálů
§ 325 - Společná ustanovení
§ 326 - Skladování sypkých hmot
§ 327 - Skladování materiálů
ČÁST DESÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 328 - Přechodná ustanovení
§ 329 - Výjimky
§ 330 - Platnost rozhodnutí vydaných podle dosavadních předpisů
§ 331 - Zrušovací ustanovení
§ 332 - Účinnost
Zavřít
MENU