204/1988 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem

Částka: 043 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. prosince 1988 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí
Přijato: 31. října 1988 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 440/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

204

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 31. října 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem


      Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

      Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 27 odst. 2 se na konci připojuje věta: "není-li dále stanoveno jinak.".

      2. Za § 27 odst. 2 se vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které zní:

      "(3) Izolace osob nemocných přenosnou nemocí uvedenou v příloze č. 2 a osob podezřelých z takového onemocnění se provádí ve zdravotnickém zařízení, zpravidla na infekčním oddělení nemocnice s poliklinikou.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Příloha č. 2 - SEZNAM PŘENOSNÝCH NEMOCÍ, PŘI NICHŽ SE NAŘIZUJE IZOLACE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ
Příloha č. 3 - SEZNAM PŘENOSNÝCH NEMOCÍ, KTERÉ SE HLÁSÍ, POKUD SE VYSKYTUJÍ HROMADNĚ
Zavřít
MENU