194/1988 Sb.Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. prosince 1988 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. prosince 1988 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 542/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 8. prosince 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

194

 

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1988

o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

 

 

Sociálně ekonomický rozvoj Československé socialistické republiky, zvyšování efektivnosti ekonomiky v zájmu vyšší úrovně tvorby materiálních a duchovních hodnot pro život a práci lidu a uskutečňování komplexní přestavby hospodářského mechanismu vyžaduje nové vymezení úlohy ústředních orgánů státní správy, které působí na úrovni federace a tvoří společně s ústředními orgány státní správy republik nedílnou součást jednotného výkonného řídícího centra.

 

Posláním jednotného výkonného řídícího centra je zabezpečovat ve spolupráci všech jeho federálních a republikových součástí jednotnost státní politiky a na základě socialistické hospodářské soustavy jednotnost řízení ekonomiky a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky a proporcionální rozvoj obou republik.

 

K dosažení uvedených cílů se usneslo Federální shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně:

 

 

Č Á S T   P R V N Í

 

FEDERÁLNÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY,

V JEJICHŽ ČELE STOJÍ ČLEN VLÁDY

ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

 

H L A V A   P R V N Í

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Federální ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky (dále jen "federální ministerstva") vykonávají v oblastech jim svěřených státní správu v rozsahu působnosti federace. Jejich předním úkolem je podílet se na tvorbě jednotné státní politiky Československé socialistické republiky a ve své působnosti ji uskutečňovat.

. . .

Zavřít
MENU