188/1988 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. prosince 1988 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 1988 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

188

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1988,

kterým se mění a doplňuje zákoník práce


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb. a zákona č. 98/1987 Sb. se mění a doplňuje takto:


      1. V článku IX se vypouští předposlední věta a na závěr článku se připojuje tato věta: "Socialistické organizace projednávají s pracovníky před vznikem nároku na starobní důchod jejich případnou další pracovní aktivitu.".


      2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

      "(2) Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, vznikají pracovněprávní vztahy nejdříve od uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a zakládá-li se pracovní poměr pracovníka volbou nebo jmenováním, nejdříve od jeho zvolení nebo jmenování.".


      3. § 3 zní:

"§ 3

      Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy se řídí zákoníkem práce v rozsahu stanoveném zákonem.1)".


      4. § 5 zní:

"§ 5

      Pracovněprávní vztahy příslušníků sborů požární ochrany, učitelů vysokých škol, vědeckých (uměleckých) aspirantů, členů sdružení advokátů a členů posádek československých námořních lodí se řídí zákoníkem práce, pokud zákon nestanoví jinak.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU