184/1988 Sb.Úplné znění zákona ze dne 10. dubna 1980 č. 42 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 16. června 1988 č. 102 Sb.

Částka: 040 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 8. prosince 1988 Autor předpisu: Předsednictvo parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

184

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO
SHROMÁŽDĚNÍ


vyhlašuje

úplné znění zákona ze dne 10. dubna 1980 č. 42 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 16. června 1988 č. 102 Sb.


ZÁKON

o hospodářských stycích se zahraničím


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      Tento zákon upravuje

      organizování, řízení a kontrolu zahraničně hospodářské činnosti a vymezuje její formy,

      zřizování obchodních zastupitelství zahraničních osob na území Československé socialistické republiky,

      zřizování organizačních složek československých právnických osob v zahraničí,

      postavení obchodních a průmyslových komor na území Československé socialistické republiky a jejich úkoly,

      neobchodní vývoz a dovoz,

      ochranu obchodně politických zájmů Československé socialistické republiky a

      vymezuje působnost ústředních orgánů v této oblasti.


§ 2

      Ústřední orgány při výkonu působnosti podle tohoto zákona navzájem spolupracují tak, aby bylo zabezpečeno provádění státní hospodářské politiky a byly chráněny obchodně politické zájmy Československé socialistické republiky v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodněprávních vztahů Československé socialistické republiky.§ 3

      Pro účely tohoto zákona

a)
československými osobami se rozumějí právnické osoby mající sídlo a fyzické osoby mající bydliště na území Československé socialistické republiky; zahraničními osobami se rozumějí ostatní právnické a fyzické osoby;
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST II - ZAHRANIČNĚ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
HLAVA 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 4  
§ 5  
HLAVA 2 - ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ ČINNOST
Oddíl 1 - Vymezení zahraničně obchodní činnosti
§ 6  
Oddíl 2 - Povolování zahraničně obchodní činnosti
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Oddíl 3 - Řízení a kontrola zahraničně obchodní činnosti
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 12a  
Oddíl 4 - Podniky zahraničního obchodu
§ 13  
§ 13a  
§ 14  
§ 15  
Oddíl 5 - Účelové zahraničně obchodní organizace
§ 16  
HLAVA 3 - ZAHRANIČNĚ HOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Oddíl 1 - Vymezení zahraničně hospodářských služeb
§ 17  
Oddíl 2 - Povolování zahraničně hospodářských služeb
§ 18  
§ 19  
Oddíl 3 - Řízení a kontrola zahraničně hospodářských služeb
§ 20  
§ 21  
§ 22  
HLAVA 4 - VÝROBNÍ SPECIALIZACE A VÝROBNÍ KOOPERACE SE ZAHRANIČÍM
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 26a  
§ 27  
§ 28  
HLAVA 5 - VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM
§ 29  
§ 30 - zrušen
§ 31  
§ 32 - zrušen
HLAVA 6 - NAKLÁDÁNÍ PRŮMYSLOVÝMI PRÁVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
ČÁST III - OBCHODNÍ ZASTUPITELSTVÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB
§ 37  
§ 38  
§ 39  
ČÁST IV - ZŘIZOVÁNÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB V ZAHRANIČÍ
§ 40  
§ 41  
§ 42  
ČÁST V - OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY
HLAVA 1 - ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
HLAVA 2 - ROZHODČÍ SOUD ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY
§ 47  
§ 48  
HLAVA 3 - SPECIÁLNÍ A SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY
§ 49  
§ 50  
§ 51  
ČÁST VI - NEOBCHODNÍ VÝVOZ A DOVOZ
§ 52  
§ 53  
§ 54  
ČÁST VII - OCHRANA OBCHODNĚ POLITICKÝCH ZÁJMŮ
HLAVA 1 - ŘÍZENÍ ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ POLITIKY
§ 55  
§ 56  
HLAVA 2 - PREVENTIVNÍ KONTROLA VYVÁŽENÉHO A DOVÁŽENÉHO ZBOŽÍ
§ 57  
ČÁST VIII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 63 - § 62 - zrušen
§ 63a  
§ 64  
Zavřít
MENU