149/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. září 1988 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 16. září 1988 Nabývá účinnosti: 1. října 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

149

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 16. září 1988,

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

      Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 1 až 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen" zákon"), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra a výživy, s ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí a spravedlnosti republik a Ústřední radou odborů a po projednání se Svazem družstevních rolníků:


ČÁST PRVNÍ

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Zaměstnání

§ 1

K § 8 odst. 1 písm. f) zákona

      Studium se započítává v rozsahu, v jakém se hodnotí jako soustavná příprava na budoucí povolání § 24, a za stejných podmínek.

§ 2

K § 8 odst. 1 zákona

      (1) Za zaměstnání se považuje též pracovní činnost jednotlivě hospodařícího rolníka a spolupracujícího člena jeho rodiny v době od 9. května 1945 do 30. září 1948.

      (2) Za zaměstnání se považuje též pracovní činnost občanů umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy1)


§ 3

K § 8 odst. 4 zákona

      (1) Jako zaměstnání se hodnotí důchodové pojištění jednotlivě hospodařícího rolníka, spolupracujícího člena jeho rodiny a jiné osoby samostatně hospodařící po 30. září 1948, jestliže občan

a)
získal v zaměstnání uvedeném v § 8 odst. 1 zákona dobu potřebnou pro nárok na starobní důchod nebo, jde-li o nárok na invalidní nebo částečný invalidní důchod, dobu potřebnou pro nárok na tento důchod,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - K § 8 odst. 1 písm. f) zákona
§ 2 - K § 8 odst. 1 zákona
§ 3 - K § 8 odst. 4 zákona
§ 4 - K § 9 odst. 1 písm. b) zákona
§ 5 - K § 9 odst. 1 písm. c) a § 59 zákona
§ 6 - K § 9 odst. 1 písm. d) zákona
§ 7 - K § 9 odst. 1 písm. e) a f) a odst. 2, § 49 odst. 1 a § 71 odst. 2 zákona
§ 8 - K § 9 odst. 1 písm. i) a k) zákona
§ 9 - K § 8 a 9 zákona
§ 10 - Zápočet doby zaměstnání v cizině
§ 11 - Hrubé výdělky
§ 12 - Výpočet průměrného výdělku
§ 13  
§ 14 - Pracovní úrazy a nemoci z povolání
§ 15 - Výchova dítěte
§ 16 - Zvýšení nároku na starobní důchod při dalším zaměstnání
§ 17 - K § 29 odst. 2 a § 37 odst. 2 a 3 zákona
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Zápočet doby zaměstnání výkonného letce pro nárok na důchod za výsluhu let
§ 23 - Krácení důchodu za výsluhu let a vdovského důchodu pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti
§ 24 - Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
§ 25 - Povinná školní docházka
§ 26 - Důchod manželky
§ 27 - Sociální důchod
§ 28 - Úprava důchodu, který je jediným zdrojem příjmu
§ 29 - Souběh nároků na starobní a vdovský důchod
§ 30 - Souběh nároků na starobní nebo invalidní důchod a nemocenské
§ 31 - Souběh nároků na invalidní důchod a přídavky na děti nebo výchovné
§ 32 - Souběh nároků na výchovné a přídavky na děti
§ 33 - Souběh nároků na důchody a zvláštní příspěvek horníkům
§ 34 - K § 99 zákona
§ 35 - K § 100 zákona
§ 36 - Bezmocnost
§ 37 - Dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou
HLAVA DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ SKUPINY OBČANŮ
§ 38 - Domáčtí pracovníci
§ 39 - Pracovníci, kteří se připravují k výkonu povolání zaškolením
§ 40 - Sezónní a kampaňoví pracovníci
§ 41 - Pracovníci na nepravidelnou výpomoc
§ 42 - Občané činní na základě dohody o pracovní činnosti
§ 43 - Pracovníci v zahraničí
§ 44 - Experti v zahraničí
§ 45  
§ 46 - Poslanci zákonodárných sborů
§ 47 - Poslanci národních výborů
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Členové výborů lidové kontroly
§ 51 - Advokáti
§ 52 - Žáci a studenti
§ 53  
§ 54 - Interní vědečtí a umělečtí aspiranti
§ 55 - Sportovci
§ 56 - Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby
§ 57 - Občané se změněnou pracovní schopností připravující se pro pracovní uplatnění
§ 58 - Odsouzení
§ 59 - K § 6 odst. 2 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. e) zákona
§ 60  
ČÁST DRUHÁ - SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OBČANŮ KONAJÍCÍCH SAMOSTATNOU VÝDĚLEČNOU ČINNOST
HLAVA PRVNÍ - ZABEZPEČENÍ UMĚLCŮ
Díl první - Účast na zabezpečení
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Spolupůsobící organizace umělců
Díl druhý - Nemocenské zabezpečení
§ 64 - Dávky
§ 65 - Nemocenské
§ 66  
§ 67 - Peněžitá pomoc v mateřství
§ 68 - Přídavky na děti
§ 69  
Díl třetí - Důchodové zabezpečení
§ 70  
§ 71  
Díl čtvrtý - Zabezpečení při službě v ozbrojených silách
§ 72  
HLAVA DRUHÁ - ZABEZPEČENÍ OBČANŮ POSKYTUJÍCÍCHSLUŽBY NA ZÁKLADĚ POVOLENÍNÁRODNÍHO VÝBORU
Díl první - Účast na zabezpečení
§ 73  
Díl druhý - Nemocenské zabezpečení
§ 74 - Dávky
§ 75 - Nemocenské
§ 76  
§ 77 - Peněžitá pomoc v mateřství
§ 78 - Přídavky na děti
Díl třetí - Důchodové zabezpečení
§ 79  
Díl čtvrtý - Zabezpečení při službě v ozbrojených silách
§ 80  
Díl pátý - Povinnosti při provádění zabezpečení
§ 81  
HLAVA TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ JEDNOTLIVĚHOSPODAŘÍCÍCH ROLNÍKŮ A JINÝCH OSOBSAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH
Díl první - Účast na pojištění
§ 82 - Osobní rozsah
§ 83  
§ 84  
§ 85 - Podmínky pojištění
§ 86  
§ 87  
Díl druhý - Důchodové pojištění
§ 88 - Druhy dávek
§ 89 - Zápočet doby
§ 90 - Starobní důchod
§ 91 - Invalidní důchod
§ 92 - Výše starobního a invalidního důchodu
§ 93 - Částečný invalidní důchod při pracovním úrazu
§ 94 - Pracovní úraz
§ 95 - Vdovský a sirotčí důchod
§ 96 - Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
§ 97 - Zvýšení důchodu pro bezmocnost
§ 98 - Výchovné
§ 99 - Další dávky poskytované důchodcům
§ 100 - Odchylky pro účastníky odboje
§ 101  
§ 102  
Díl třetí - Nemocenské pojištění
§ 103 - Podpora při narození dítěte
§ 104 - Přídavky na děti
§ 105 - Pohřebné
Díl čtvrtý - Společné ustanovení
§ 106  
ČÁST TŘETÍ - SOCIÁLNÍ PÉČE
HLAVA PRVNÍ - PÉČE O RODINU A DĚTI
§ 107 - Příspěvek na výživu
§ 108 - Příspěvek na rekreaci dětí důchodce
§ 109 - Vdovecký příspěvek
HLAVA DRUHÁ - ZABEZPEČENÍ OBČANŮ KONAJÍCÍCH SLUŽBUV OZBROJENÝCH SILÁCH A ČLENŮ JEJICH RODIN
§ 110 - Zaopatřovací příspěvek
§ 111 - Příspěvek na úhradu za užívání bytu
§ 112  
HLAVA TŘETÍ - PÉČE O OBČANYSE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ
§ 113 - Občané se změněnou pracovní schopností
§ 114 - Evidence občanů se změněnoupracovní schopností
§ 115 - Pracovní rehabilitace
§ 116 - Příprava pro pracovní uplatnění
§ 117 - Úhrada nákladů při přípravě pro pracovní uplatnění
§ 118 - Chráněné dílny
§ 119 - Příspěvek před umístěním do zaměstnání
§ 120 - Příspěvek po dobu přípravy pro pracovníuplatnění
§ 121  
HLAVA ČTVRTÁ - ÚHRADA ZA POBYT V ÚSTAVECHSOCIÁLNÍ PÉČE
Díl první - Úhrada za pobyt v ústavech sociální péčepro mládež
§ 122  
§ 123  
§ 124  
Díl druhý - Úhrada nákladů za pobyt v ústavech sociální péče pro dospělé
§ 125  
§ 126  
§ 127 - Příspěvek při povoleném pobytu mimo ústav
§ 128 - Kapesné
Díl třetí - Úhrada nákladů za ubytování a základní péči v domovech - penziónech pro důchodce
§ 129 - Rozsah poskytované péče
§ 130 - Typy obytných jednotek
§ 131 - Základní provozní zařízení a vybavení
§ 132 - Výpočet úhrady
§ 133 - Sazby za podlahovou plochu
§ 134 - Sazby za základní provozní zařízení
§ 135 - Sazby za vybavení obytné jednotky
§ 136 - Sazby za vytápění, elektřinu, vodu a výtah
§ 137 - Sazby za služby základní péče
§ 138 - Způsob placení úhrady
HLAVA PÁTÁ - SOCIÁLNÍ POTŘEBNOST
§ 139  
§ 140  
§ 141  
HLAVA ŠESTÁ - ÚHRADA NÁKLADŮ SOCIÁLNÍ PÉČE
§ 142 - K § 92 odst. 3 zákona
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - VÝPLATA DÁVEK
§ 143 - K § 101 zákona
HLAVA DRUHÁ - POVINNOSTI OBČANŮ A ORGANIZACÍ
Díl první - Povinnosti občanů
§ 144 - K § 106 zákona
§ 145  
Díl druhý - Povinnosti organizací
§ 146 - Organizace plnící povinnosti v sociálním zabezpečení
§ 147 - Vedení a předkládání záznamů
§ 148  
§ 149 - Evidenční list důchodového zabezpečení
§ 150  
§ 151  
§ 152 - Povinnosti v předstihovém řízení
§ 153 - Hlášení o zaměstnání pracujících důchodců
§ 154 - Součinnost zdravotnických zařízení
§ 155 - Povinnosti občanů-zaměstnavatelů
§ 156 - Náležitosti podání
HLAVA TŘETÍ - ŘÍZENÍ
Díl první - Zahájení řízení a rozhodování
§ 157 - Podávání žádostí o dávky a služby
§ 158 - Postup při přechodu z dočasné pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
§ 159 - Součinnost s orgány společenských organizací
§ 160 - Podkladové rozhodnutí národního výboru
Díl druhý - Náhrada nákladů řízení
§ 161 - Osobní rozsah
§ 162 - Náhrada jízdních výdajů
§ 163 - Náhrada ušlého výdělku
§ 164 - Stravné a nocležné
§ 165 - Náhrada jiných nutných výloh
§ 166 - Uplatnění nároků na náhrady
ČÁST PÁTÁ - SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI A PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORŮ NÁPRAVNÉ VÝCHOVY
§ 167 - Osobní rozsah
§ 168 - Kategorie funkcí
§ 169 - Průměrný měsíční výdělek
§ 170 - Zvýšení nároku na starobní důchod
§ 171 - Důchod za výsluhu let
§ 172 - Krácení důchodu za výsluhu let a vdovského důchodu pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti
§ 173 - Výplata důchodů
§ 174 - Řízení
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 175 - Zápočet některých dob zaměstnání
§ 176 - Průměrný měsíční výdělek
§ 177 - Srovnatelný výdělek
§ 178 - Přepočet invalidních a částečných invalidních důchodů
§ 179 - Vědečtí pracovníci
§ 180 - Osoby samostatně hospodařící
§ 181 - Úprava výplaty dávek
§ 182 - Posuzování sociální potřebnosti po 30. září 1988
§ 183 - Účastníci odboje
§ 184 - Nároky na některé dávky z doby před 1. lednem 1957
§ 185  
§ 186 - Zrušovací ustanovení
§ 187 - Účinnost
Zavřít
MENU