102/1988 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. června 1988 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. června 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

102

ZÁKON

ze dne 16. června 1988,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, se mění a doplňuje takto:

      1. § 3 písm. c) se vypouští.

      2. V § 4 písm. e) se vypouštějí slova "a výrobně technickými poznatky".

      3. § 5 zní:


"§ 5

      (1) Československé právnické osoby usilují při své podnikatelské činnosti o co nejvýhodnější zapojení do mezinárodní dělby práce.

      (2) Československé osoby jsou oprávněny v mezích stanovených podle tohoto zákona navazovat a uskutečňovat přímé hospodářské vztahy se zahraničními osobami.

      (3) Československé osoby mohou navazovat a uskutečňovat nepřímé hospodářské vztahy se zahraničím. Nepřímými hospodářskými vztahy se zahraničím podle tohoto zákona jsou vztahy k zahraničním osobám, které československá osoba navazuje a uskutečňuje prostřednictvím československých socialistických organizací oprávněných k zahraničně hospodářské činnosti, jednajících vlastním jménem na účet československé osoby. Československá osoba je oprávněna si zvolit, která z několika československých socialistických organizací oprávněných k požadované zahraničně hospodářské činnosti má vystupovat na základě smlouvy vůči zahraničním osobám.

      (4) Zahraničně hospodářská činnost je řízena, organizována a kontrolována státem, tak aby se podnikatelská činnost v této oblasti v podmínkách hospodářské soutěživosti a v mezích stanovených podle tohoto zákona rozvíjela v souladu s potřebami národního hospodářství Československé socialistické republiky a v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Československá republika vázána a rozšiřovalo se zapojování československých osob ve vhodných formách do mezinárodní dělby práce."
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU