92/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 1987 Autor předpisu: Ministerstvo paliv a energetiky
Přijato: 19. listopadu 1987 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 222/1994 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1995
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

92

 

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 19. listopadu 1987,

kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci

 

 

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě s federálním ministerstvem spojů, ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstvem spravedlnosti Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 15 zákona č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

Tato vyhláška upravuje podrobněji úkoly orgánů státní energetické inspekce, zejména rozsah spolupráce s orgány a organizacemi, podmínky vytváření aktivu odborných pracovníků a jejich účasti na kontrolách, provádění kontrol v objektech a zařízeních federálního ministerstva spojů, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky.

 

Úkoly státní energetické inspekce

 

§ 2

 

(1) K územně plánovacím podkladům, k územně plánovací dokumentaci a dokumentaci vybraných staveb, které jsou významné z hlediska posouzení jejich energetické náročnosti, se vyjadřuje krajská pobočka státní energetické inspekce příslušná podle místa stavby 1) .

 

(2) Vybranou stavbou je taková stavba, kdy roční spotřeba v jednotlivých druzích paliv a energie dosahuje některé z následujících hodnot:

 

a)  

1 000 t

 

hnědého uhlí

. . .

Zavřít
MENU