84/1987 Sb.Zákon o státním zkušebnictví (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 020 Druh předpisu: Úplné znění
Rozeslána dne: 30. října 1987 Autor předpisu: Parlament
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

84

 

Předsednictvo Federálního shromáždění

vyhlašuje

úplné znění zákona o státním zkušebnictví ze dne 27. února 1968 č. , jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 23. června 1987 č.

 

ZÁKON

o státním zkušebnictví

 

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

 

Část I

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

Výkon státního zkušebnictví spočívá

 

a)   v hodnocení výrobků,

b)   ve schvalování výrobků,

c)    v certifikaci výrobků,

d)   v provádění kontroly zhodnocených, schválených a certifikovaných výrobků uváděných do oběhu.

 

§ 2

 

(1) Orgány státního zkušebnictví jsou Úřad pro normalizaci a měření a státní zkušebny.

 

(2) Orgány státního zkušebnictví poskytují též odborné služby, při nichž mohou vydávat osvědčení.

 

§ 3

 

Orgány státního zkušebnictví jsou při své činnosti povinny postupovat nestranně podle výsledků zkoušek a zjištění. Odborné úkony spojené s touto činností vykonávají v souladu s poznatky vědy a techniky, jaké jsou v době, kdy je úkon prováděn.

 

 

Část II

 

Působnost Úřadu pro normalizaci a měření

 

§ 4

 

Ústředním orgánem státní správy pro obor státního zkušebnictví je Úřad pro normalizaci a měření.

 

§ 5

 

(1) Úřad pro normalizaci a měření rozhoduje při výkonu státního zkušebnictví v případech stanovených zákonem.

. . .

Zavřít
MENU