54/1987 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 1987 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. června 1987 Nabývá účinnosti: 1. července 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

54

 

ZÁKON

ze dne 23. června 1987,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví

 

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

Čl. I

 

Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, se mění a doplňuje takto:

 

1. § 1 zní:

 

"§ 1

 

Výkon státního zkušebnictví spočívá

 

a)   v hodnocení výrobků,

b)   ve schvalování výrobků,

c)    v certifikaci výrobků,

d)   v provádění kontroly zhodnocených, schválených a certifikovaných výrobků uváděných do oběhu.".

 

2. § 5 odst. 2 se doplňuje písmenem d), které zní:

 

"d)  koordinovat zapojení československých orgánů a organizací do mezinárodních certifikačních systémů a sledovat jejich činnost v těchto systémech.".

 

3. § 15 zní:

 

"§ 15

 

(1) Hodnocení výrobku se provádí srovnáním jakosti zjištěné na vzorku výrobku a jeho technicko-ekonomických ukazatelů s podmínkami hodnocení, které státní zkušebna stanoví a oznámí výrobci.

 

(2) Státní zkušebna stanoví podmínky hodnocení zejména na základě soudobých poznatků vědy a techniky v příslušném oboru výrobků, na základě technicko-ekonomických vlastností současných zahraničních výrobků vysoké jakosti určených pro stejné nebo obdobné užití a podle právních předpisů a na základě údajů technických norem.

 

. . .

Zavřít
MENU