133/1985 Sb.Zákon České národní rady o požární ochraně

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1985 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. prosince 1985 Nabývá účinnosti: 1. července 1986
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
133

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1985

o požární ochraně


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

      (1) Požáry způsobují ztráty na životech, poškození zdraví i závažné škody na majetku. Proto je povinností orgánů, organizací a občanů požárům předcházet a v případě vzniku požáru přispět k jeho zdolání.

      (2) Účelem zákona je stanovit povinnosti orgánů, organizací a občanů, postavení a působnost orgánů státní správy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany tak, aby byly vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.


ČÁST PRVNÍ

POVINNOSTI ORGÁNŮ, ORGANIZACÍ A OBČANŮ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ
OCHRANY


Oddíl první

Povinnosti orgánů a organizací

§ 2

Obecná ustanovení

      (1) Orgány a organizace zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany (dále jen "předpisy o požární ochraně") jako nedílnou součást své řídící, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.

      (2) Za plnění úkolů na úseku požární ochrany v orgánech a organizacích odpovídají jejich vedoucí. Je-li v čele organizace kolektivní orgán, organizační předpisy určují, kdo odpovídá za plnění úkolů na úseku požární ochrany.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ - POVINNOSTI ORGÁNŮ, ORGANIZACÍ A OBČANŮ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY
Oddíl první - Povinnosti orgánů a organizací
§ 2 - Obecná ustanovení
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Povinnosti nadřízených orgánů
§ 6 - Povinnosti organizací
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Specialista požární ochrany
§ 11 - Odborná způsobilost
§ 12 - Jiní pracovníci pověření plněním úkolů na úseku požární ochrany
§ 13 - Požární hlídka
§ 14 - Požárně technická komise
§ 15 - Dokumentace požární ochrany
§ 16 - Školení a odborná příprava pracovníků o požární ochraně
Oddíl druhý - Základní povinnosti občanů
§ 17  
Oddíl třetí - Pomoc při zdolávání požárů
§ 18 - Osobní pomoc
§ 19 - Věcná pomoc
§ 20 - Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc
§ 21 - Náhrady výdajů
§ 22 - Vstup na nemovitosti
ČÁST DRUHÁ - STÁTNÍ SPRÁVA NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY
Oddíl první - Orgány státní správy a jejich působnost
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Oddíl druhý - Státní požární dozor
§ 31 - Výkon státního požárního dozoru
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
Oddíl třetí - Preventivní požární kontroly
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
ČÁST TŘETÍ - SBOR POŽÁRNÍ OCHRANY
Oddíl první - Postavení a organizace Sboru požární ochrany
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
Oddíl druhý - Pracovněprávní vztahy příslušníků Sboru požární ochrany
§ 47 - Podmínky přijetí
§ 48 - Slib
§ 49 - Pracovní poměr a zkušební doba
§ 50 - Převedení na jinou práci a přeložení
§ 51 - Pracovní cesta při plnění mimořádných úkolů Sboru požární ochrany
§ 52 - Okamžité zrušení pracovního poměru
§ 53 - Povinnosti příslušníků
§ 54 - Odměny a kárná opatření
§ 55  
§ 56  
§ 57 - Péče o příslušníky
§ 58  
§ 59  
Oddíl třetí - Hodnosti a stejnokroj
§ 60 - Hodnosti
§ 61 - Jmenování a povyšování do hodností
§ 62 - Odnětí hodnosti
§ 63 - Stejnokroj
§ 64  
ČÁST ČTVRTÁ - JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 65 - Druhy jednotek požární ochrany
§ 66 - Útvary Sboru požární ochrany
§ 67 - Závodní požární útvar
§ 68  
§ 69  
§ 70 - Základní úkoly jednotek požární ochrany
§ 71 - Řízení činnosti v jednotkách požární ochrany
§ 72 - Odborná způsobilost a příprava
§ 73 - Poskytování pomoci při zdolávání požárů
ČÁST PÁTÁ - SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNÝMI SPOLEČENSKÝMI ORGANIZACEMI
§ 74  
§ 75 - Svaz požární ochrany
ČÁST ŠESTÁ - POSTIH ORGANIZACÍ A OBČANŮ
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY
§ 80 - Odškodňování úrazů
§ 81 - Jednorázové mimořádné odškodnění
§ 82  
§ 83  
§ 84  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88 - Oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany
§ 89 - Povinnost mlčenlivosti
§ 90  
§ 91 - Ocenění mimořádné odvahy
§ 92 - Živelní pohromy a jiné mimořádné události
§ 93 - Hodnosti a stejnokroje pracovníků a členů
§ 94 - Působnost Národního výboru hlavního města Prahy
§ 95 - Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení
§ 96  
§ 97 - Zákaz používat jednotky požární ochrany a věcné prostředky požární ochrany
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
Zavřít
MENU