53/1985 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. července 1985 Autor předpisu: Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
Přijato: 3. června 1985 Nabývá účinnosti: 1. září 1985
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 174/1994 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1994
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

53

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

ze dne 3. června 1985

o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb

osobami s omezenou schopností pohybu

 

 

Státní komise pro vědeckotechnický a inves­tiční rozvoj stanoví podle § 53 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních minister­stev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním pláno­vání a stavebním řádu (stavební zákon):

 

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

Účel vyhlášky

Vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo umožněno jejich užívání osobami invalidními, starými či jinak pohybově omezenými (dále jen „invalidní osoby").

 

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Podle vyhlášky postupují organizace a or­gány při navrhování, přípravě a povolování sta­veb1)

a) bytových domů,

b) bytových domů s byty určenými pro bydleni invalidních osob, pro ústavy sociální péče pro tělesně postižené občany a pro ústavy sociální péče pro tělesně postižené občany s přidruže­ným mentálním postižením (odstavec 3),

c) občanského vybavení,

d) pro výrobu (odstavec 3 a § 3 odst. 2).

(2) Ustanovení části druhé vyhlášky se vzta­hují na všechny stavby uvedené v odstavci 1, usta­novení části třetí se vztahují na stavby podle od­stavce 1 písm. b) a d), ustanovení části čtvrté se vztahují na stavby podle odstavce 1 písm. c).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel vyhlášky
§ 2 - Rozsah platnosti
§ 3 - Pojmy
ČÁST DRUHÁ - ŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PLOCH
§ 4  
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - ŘEŠENÍ  URČENÝCH  STAVEB  BYTOVÝCH  DOMŮ,
§ 6 - Vnitřní komunikace a vybavení
§ 7 - Byty a obytné části staveb pro sociální péči
§ 8 - Společné prostory bytových domů a staveb pro sociální péči
§ 9 - Provozní prostory určených staveb pro výrobu
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - ŘEŠENÍ STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
§ 11 - Vnitřní komunikace a vybavení
§ 12 - Další prostory
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
Zavřít
MENU