28/1984 Sb.Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. dubna 1984 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. března 1984 Nabývá účinnosti: 4. dubna 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 18/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

28

 

ZÁKON

ze dne 22. března 1984

o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení

 

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona

 

Při využívání jaderné energie je nezbytné zabezpečit jadernou bezpečnost jaderných zařízení, a tím zabránit ohrožení životního prostředí, zdraví a životů lidí.

 

§ 2

 

(1) Jadernými zařízeními se pro účely tohoto zákona rozumí investiční a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci k výrobě energie nebo jako zdroj ionizujícího záření, dále zařízení pro skladování, zpracování, ukládání a dopravu jaderných materiálů, které se spotřebovávají při štěpné řetězové reakci nebo vznikají při provozu jaderného reaktoru.

 

(2) Jadernou bezpečností se pro účely tohoto zákona rozumí stav a schopnost jaderného zařízení a jeho obsluhy zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce a nedovolenému úniku radioaktivních látek a ionizujícího záření do životního prostředí.

 

(3) Odpovědnou organizací se pro účely tohoto zákona rozumí

 

a)   organizace, která zajišťuje výstavbu jaderného zařízení do jeho převzetí,

b)   organizace, která od převzetí jaderného zařízení zajišťuje jeho provoz,

c)    organizace, která zajišťuje přepravu jaderných materiálů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST A ÚKOLY ČESKOSLOVENSKÉ KOMISE
§ 3 - PRO ATOMOVOU ENERGII
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - KONTROLNÍ ČINNOST
§ 9  
§ 10 - Inspektoři jaderné bezpečnosti jsou oprávněni
§ 11  
§ 12  
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
§ 14  
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - PROTIHAVARIJNÍ OPATŘENÍ
§ 16  
ČÁST ŠESTÁ - POKUTY
§ 17 - Pokuty organizacím a pracovníkům
§ 18 - Lhůty ukládání a výnos pokut
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Zavřít
MENU