99/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. září 1983 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 2. listopadu 1981 Nabývá účinnosti: 17. dubna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 58/2010 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 12. května 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

99

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 1. června 1983

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku


      Dne 2. listopadu 1981 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku.

      Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bělehradě dne 18. března 1983.

      Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odstavce 2 dnem 17. dubna 1983.

      Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Řehořek v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku


      Československá socialistická republika a Socialistická federativní republika Jugoslávie,

      přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,

      dohodly se takto:


Článek 1

Osoby, na které se smlouva vztahuje

      Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo v obou smluvních státech.Článek 2

Daně, na které se smlouva vztahuje

. . .

Obsah předpisu:
Článek 1 - Osoby, na které se smlouva vztahuje
Článek 2 - Daně, na které se smlouva vztahuje
Článek 3 - Všeobecné definice
Článek 4 - Daňový domicil
Článek 5 - Stálá provozovna
Článek 6 - Příjmy z nemovitého majetku
Článek 7 - Zisky podniků
Článek 8 - Námořní, vnitrozemská vodní a letecká doprava
Článek 9 - Spojené podniky
Článek 10 - Dividendy
Článek 11 - Úroky
Článek 12 - Licenční poplatky
Článek 13 - Kapitálové zisky
Článek 14 - Nezávislá povolání
Článek 15 - Závislá zaměstnání
Článek 16 - Tantiemy
Článek 17 - Umělci a sportovci
Článek 18 - Penze
Článek 19 - Studující
Článek 20 - Profesoři
Článek 21 - Jiné příjmy
Článek 22 - Majetek
Článek 23 - Způsob vyloučení dvojího zdanění
Článek 24 - Zákaz diskriminace
Článek 25 - Řešení případů cestou dohody
Článek 26 - Výměna informací
Článek 27 - Diplomatičtí a konzulární úředníci
Článek 28 - Nabytí platnosti
Článek 29 - Výpověď
Zavřít
MENU