70/1983 Sb.Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)

Částka: 014 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 11. července 1983 Autor předpisu: Předsednictvo parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. dubna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 47/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

opraveno redakčním sdělením 81/1984 Sb.

70

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje

úplné znění občanského zákoníka ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 5. června 1969 č. 58 Sb. a zákonem ze dne 9. listopadu 1982 č. 131 Sb.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

      V ústavě Československé socialistické republiky jsou zakotveny hlavní směry všestranného rozvoje naší společnosti i osobnosti člověka. Tím byl dán základ pro to, aby mohly být souhrnně a ve vzájemné souvislosti nově upraveny vztahy v oblasti socialistické výroby i práce a v oblasti osobní spotřeby občanů.

      Rozvoj plánovitě řízené socialistické výroby, důsledné uplatňování zásad demokratického centralismu v řízení výroby a účinné prosazování zájmů celé společnosti v hospodářské činnosti socialistických organizací vyžadují novou úpravu, kterou obsahuje hospodářský zákoník navazující na dosavadní vývoj zákonodárství na tomto úseku.

      Hospodářská soustava socialistické společnosti je založena na socialistickém společenském vlastnictví výrobních prostředků. Míra uspokojování hmotných i kulturních potřeb občanů je ve svém souhrnu závislá na rozvoji socialistického hospodářství a u každého občana především na jeho pracovním podílu na tomto rozvoji.

      Občanský zákoník vychází z jednoty socialistické ekonomiky a ze souladu zájmů společnosti a občanů. Vymezuje osobní vlastnictví jako odvozené od vlastnictví společenského a chrání je jako jeden z důležitých prostředků uspokojování osobních potřeb občanů.
. . .

Obsah předpisu:
Článek I - Zásady občanskoprávních vztahů
Článek II  
Článek III  
Článek IV  
Článek V  
Článek VI  
Článek VII  
Článek VIII  
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
Hlava první - OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY A JEJICH OCHRANA
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Hlava druhá - ÚČASTNÍCI OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Oddíl první - Občané
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Ochrana osobnosti
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Oddíl druhý - Socialistická organizace
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Hlava třetí - ZASTOUPENÍ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Zákonné zastoupení
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Zastoupení na základě plné moci
§ 32  
§ 33  
Hlava čtvrtá - PRÁVNÍ ÚKONY
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 40a  
§ 41  
§ 42  
§ 43 - Smlouvy
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
Hlava pátá - ZAJIŠTĚNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
§ 52 - Ručení
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57 - Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů
§ 58 - Omezení převodu nemovitostí
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62 - Složení do úschovy
Hlava šestá - ZMĚNA PRÁV A POVINNOSTÍ
§ 63 - Postoupení pohledávky
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68 - Převzetí dluhu
§ 69  
§ 70 - Přistoupení k dluhu
Hlava sedmá - ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ
§ 71 - Splnění dluhu
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90 - Dohoda
§ 91  
§ 92  
§ 93 - Nemožnost plnění
§ 94 - Uplynutí doby
§ 95 - Smrt dlužníka nebo věřitele
§ 96 - Započtení
§ 97  
§ 98  
§ 99 - Neuplatnění práva
Hlava osmá - PROMLČENÍ
§ 100  
§ 101 - Promlčecí doba
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111 - Běh promlčecí doby
§ 112  
§ 113  
§ 114  
Hlava devátá - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 115 - Domácnost
§ 116 - Osoby blízké
§ 117  
§ 118 - Věci a práva
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122 - Počítání času
ČÁST DRUHÁ - SOCIALISTICKÉ SPOLEČENSKÉ VLASTNICTVÍ A OSOBNÍ VLASTNICTVÍ
Hlava první - SOCIALISTICKÉ SPOLEČENSKÉ VLASTNICTVÍ A USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB OBČANŮ
§ 123  
§ 124  
Hlava druhá - OSOBNÍ VLASTNICTVÍ
§ 125 - Zdroj a účel osobního vlastnictví
§ 126  
§ 127 - Předmět osobního vlastnictví
§ 128  
§ 129  
§ 130 - Obsah a ochrana osobního vlastnictví
§ 130a  
§ 131  
§ 132  
§ 132a - Ochrana držby
§ 133 - Způsoby nabývání osobního vlastnictví
§ 134  
§ 135  
§ 135a - Vydržení
§ 135b - Věcná břemena
§ 135c  
Hlava třetí - OSOBNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ
§ 136  
§ 137 - Podílové spoluvlastnictví
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143 - Bezpodílové spoluvlastnictví manželů
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
ČÁST TŘETÍ - OSOBNÍ UŽÍVÁNÍ BYTŮ, JINÝCH MÍSTNOSTÍ A POZEMKŮ
Hlava první - OSOBNÍ UŽÍVÁNÍ BYTŮ
§ 152  
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158 - Obsah práva užívání bytu
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166  
§ 167  
§ 168 - Úhrada za užívání bytu a za služby
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172 - Společné užívání bytu
§ 173  
§ 174  
§ 175 - Společné užívání bytu manžely
§ 176  
§ 177  
§ 178  
§ 179 - Smrt uživatele
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183 - Zánik práva užívání bytu
§ 184  
§ 185  
§ 186  
§ 187  
§ 188 - Výměna bytu
§ 189  
Hlava druhá - OSOBNÍ UŽÍVÁNÍ JINÝCH OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195  
Hlava třetí - OSOBNÍ UŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTÍ NESLOUŽÍCÍCH K BYDLENÍ
§ 196  
§ 197  
Hlava čtvrtá - OSOBNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 203a  
§ 204  
§ 205 - Vznik práva osobního užívání pozemku
§ 206  
§ 207 - Zánik práva osobního užívání pozemku
§ 208  
§ 209  
§ 210 - Společné užívání pozemku
§ 211  
§ 212  
§ 213  
§ 214 - Společné užívání pozemku manžely
§ 215  
§ 216  
§ 217 - Užívání pozemku zastavěného
§ 218  
§ 219  
§ 220  
§ 221 - Neoprávněná stavba
ČÁST ČTVRTÁ - SLUŽBY
Hlava první - OBECNÁ USTANOVENÍ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226  
§ 227  
§ 228  
§ 229 - Cena
§ 230  
§ 231  
§ 232  
§ 233 - Odpovědnost za provedení služeb a za škodu
§ 234  
§ 235  
§ 236  
§ 237  
§ 238  
Hlava druhá - PRODEJ V OBCHODĚ
§ 239  
§ 240  
§ 241  
§ 242  
§ 243  
§ 244 - Jakost a množství
§ 245  
§ 246  
§ 247 - Odpovědnost za vady prodané věci
§ 248  
§ 249  
§ 250  
§ 251  
§ 252  
§ 253  
§ 254  
§ 255  
§ 256 - Prodej jinými než obchodními organizacemi
Hlava třetí - PŮJČOVÁNÍ VĚCÍ
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260  
§ 261  
§ 262  
Hlava čtvrtá - ZHOTOVENÍ VĚCI NA ZAKÁZKU
§ 263  
§ 263a  
§ 264  
§ 265  
§ 266  
§ 267  
§ 268 - Provedení služby
§ 269  
§ 270 - Odpovědnost za vady
§ 271  
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275 - Převzetí věci
Hlava pátá - OPRAVA A ÚPRAVA VĚCI
§ 276  
§ 277 - Provedení služby
§ 278  
§ 279 - Odpovědnost za vady
§ 280  
§ 281  
§ 282 - Nevyzvednuté věci
§ 283  
Hlava šestá - OBSTARAVATELSKÉ SLUŽBY
§ 284  
§ 285  
§ 286  
§ 287  
§ 288  
§ 289 - Obstarávání prodeje věci
§ 290  
§ 291  
§ 292  
§ 293  
§ 294  
§ 295  
§ 296 - Úschova
§ 297  
§ 298  
§ 299  
Hlava sedmá - UBYTOVACÍ SLUŽBY
§ 300  
§ 301  
§ 302  
§ 303  
§ 304  
§ 305  
§ 306  
Hlava osmá - PŘEPRAVNÍ SLUŽBY
Oddíl první - Osobní přeprava
§ 307  
§ 308  
§ 309  
§ 310 - Odpovědnost
§ 311  
Oddíl druhý - Nákladní přeprava
§ 312  
§ 313  
§ 314  
§ 315  
§ 316 - Odpovědnost
§ 317  
§ 318  
Oddíl třetí - Společná ustanovení
§ 319 - Zvláštní přepravní předpisy
§ 320 - Nevyzvednuté zásilky
Hlava devátá - PRÁVNÍ POMOC ADVOKÁTNÍ ORGANIZACE
§ 321  
§ 322  
§ 323  
§ 324  
Hlava desátá - PENĚŽNÍ SLUŽBY
Oddíl první - Vklady
§ 325  
§ 326  
§ 327  
§ 328 - Vklady na vkladních knížkách
§ 329  
§ 330  
§ 331  
§ 332  
§ 333  
§ 334 - Vklady na běžných účtech
§ 335  
§ 336  
§ 337  
§ 338  
§ 339  
§ 340  
Oddíl druhý - Půjčky
§ 341  
§ 342  
§ 343  
§ 344  
Hlava jedenáctá - POJIŠTĚNÍ
Oddíl první - Společná ustanovení
§ 345  
§ 346  
§ 347  
§ 348  
Oddíl druhý - Pojistná smlouva
§ 349 - Uzavření pojistné smlouvy
§ 350  
§ 351  
§ 352  
§ 353 - Práva a povinnosti z pojištění
§ 354  
§ 355  
§ 356  
§ 357  
§ 358 - Zánik pojištění
§ 359  
§ 360  
§ 361  
§ 362  
§ 362a - Změna pojištění
Oddíl třetí - Pojištění majetku
§ 363  
§ 364  
§ 365  
§ 366  
§ 367  
§ 368  
§ 369  
§ 370  
Oddíl čtvrtý - Pojištění osob
§ 371  
§ 372  
§ 373  
§ 374  
§ 375  
§ 376  
Oddíl pátý - Pojištění odpovědnosti za škody
§ 377  
§ 378  
§ 379  
§ 380  
§ 381  
§ 382  
§ 383  
ČÁST PÁTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI Z JINÝCH PRÁVNÍCH ÚKONŮ
Hlava první - OBČANSKÁ VÝPOMOC
§ 384 - Společná ustanovení
§ 385  
§ 386  
§ 387 - Půjčka
§ 388  
§ 389  
Hlava druhá - JINÉ SMLOUVY
Oddíl první - Přenechání bytu v rodinném domku
§ 390  
§ 391  
§ 392 - Přenechání jiné místnosti v rodinném domku
§ 393  
Oddíl druhý - Přenechání části bytu
§ 394  
§ 395  
§ 396  
Oddíl třetí - Přenechání nemovitosti k dočasnému užívání
§ 397  
§ 398  
Oddíl čtvrtý - Koupě, výměna a darování
§ 399 - Koupě a výměna
§ 400  
§ 401  
§ 402  
§ 403  
§ 404  
§ 405  
§ 406  
§ 407 - Darování
§ 408  
§ 409  
Oddíl pátý - Obstarávání záležitostí jiného
§ 410  
§ 411  
Hlava třetí - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
§ 412  
§ 413  
§ 414  
ČÁST ŠESTÁ - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA NEOPRÁVNĚNÝ MAJETKOVÝ PROSPĚCH
Hlava první - PŘEDCHÁZENÍ HROZÍCÍM ŠKODÁM A NEOPRÁVNĚNÉMU MAJETKOVÉMU PROSPĚCHU
§ 415  
§ 416  
§ 417  
§ 418  
§ 419  
Hlava druhá - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Oddíl první - Obecná odpovědnost
§ 420 - Odpovědnost občanů
§ 421 - Odpovědnost organizací
Oddíl druhý - Případy zvláštní odpovědnosti
§ 422 - Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
§ 423  
§ 424 - Odpovědnost za jednání proti pravidlům socialistického soužití
§ 425 - Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
§ 427 - Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
§ 428  
§ 429  
§ 430  
§ 431  
§ 432 - Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným
§ 433 - Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
§ 434  
§ 435  
§ 436  
§ 437  
Oddíl třetí - Společná ustanovení o náhradě škody
§ 438 - Společná odpovědnost
§ 439  
§ 440  
§ 441 - Zavinění poškozeného
§ 442 - Způsob o rozsah náhrady
§ 443  
§ 444  
§ 445  
§ 446  
§ 447  
§ 447a  
§ 448  
§ 449  
§ 450 - Snížení náhrady
Hlava třetí - ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÝ MAJETKOVÝ PROSPĚCH
§ 451  
§ 452  
§ 453  
§ 453a  
§ 454  
§ 455  
§ 456  
§ 457  
§ 458  
§ 459  
ČÁST SEDMÁ - DĚDĚNÍ MAJETKU V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ
Hlava první - NABÝVÁNÍ DĚDICTVÍ
§ 460  
§ 461  
§ 462  
§ 463 - Odmítnutí dědictví
§ 464  
§ 465  
§ 466  
§ 467  
§ 468  
§ 469 - Dědická nezpůsobilost
§ 469a - Vydědění
§ 470 - Odpovědnost za dluhy
§ 471  
§ 472  
Hlava druhá - DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA
§ 473  
§ 474  
§ 475  
Hlava třetí - DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI
§ 476  
§ 477  
§ 478  
§ 479  
§ 480  
Hlava čtvrtá - POTVRZENÍ DĚDICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ DĚDICŮ
§ 481  
§ 482  
§ 483  
§ 484  
Hlava pátá - OCHRANA OPRÁVNĚNÉHO DĚDICE
§ 485  
§ 486  
§ 487  
ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Hlava první - ÚPRAVA JINÝCH OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 488  
§ 489  
§ 489a  
§ 490  
§ 491  
§ 492  
§ 493  
§ 494  
§ 495  
§ 496  
§ 497  
Hlava druhá - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 498  
§ 499  
§ 500  
§ 501  
§ 502  
§ 503  
§ 504  
§ 505  
§ 506  
§ 507  
§ 507a - Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983
§ 507b  
§ 508  
§ 509  
§ 510 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU