67/1983 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. června 1983 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. června 1983 Nabývá účinnosti: 1. července 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

67

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 14. června 1983,

kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků


      Vláda Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů nařizuje k provedení § 13 zákona č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků (dále jen "zákon"):


§ 1

      (1) Jinými nerosty dobývanými v hlubinných dolech a podúrovňových lomech (§ 2 odst. 2 písm. a) zákona) jsou: magnezit, tuha, fluorit, baryt, žáruvzdorné jíly a jílovce, keramické jíly, kaolin, bentonit, křemen, křemenec, sklářské a slévárenské písky, živec a živicový pegmatit, azbest, mastek, české granáty a štěpné břidlice.

      (2) Dalšími nerosty dobývanými v podúrovňových lomech (§ 2 odst. 2 písm. b) zákona) jsou: vápenec a dolomit k chemicko-technologickému zpracování, sádrovec, spongilit, křemelina, malířské hlinky, kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a pro zpracování tavením, halloysit, perlit a zeolit.


§ 2

      Pro určení výše věrnostního přídavku horníků (dále jen "věrnostní přídavek") se zařazují hornické činnosti uvedené v § 2 odst. 2 zákona do čtyř skupin, které se stanoví v příloze k tomuto nařízení.


§ 3

      (1) Věrnostní přídavek se poskytuje pracovníkům v ročních částkách stanovených pro jednotlivé skupiny podle doby hornické činnosti (§ 7 odst. 1 zákona), a to:
 a) I. skupina

      počet ukončených roků      částka v Kčs
    -------------------------------------------------------
       1.      2.
      3 - 5    1,5 - 3       1800,-
      6 - 10    4  - 6       2900,-
      11 - 15    7  - 9       3700,-
      16 - 20    10  - 12       4900,-
      21 a více   13 a více       6200,-

 b) II. skupina

      počet ukončených roků      částka v Kčs
     ------------------------------------------------------
       3 - 5              1400,-
       6 - 10              1900,-
      11 - 15              2500,-
      16 - 20              3300,-
      21 - 25              4300,-
      26 a více             5200,-

 c) III. skupina

      počet ukončených roků      částka v Kčs
     ------------------------------------------------------
       3 - 5              1200,-
       6 - 10              1600,-
      11 - 15              2100,-
      16 - 20              2700,-
      21 - 25              3300,-
      26 a více             4000,-

 d) IV. skupina

      počet ukončených roků      částka v Kčs
     ------------------------------------------------------
       3 - 5              1000,-
       6 - 10              1200,-
      11 - 15              1600,-
      16 - 20              2000,-
      21 - 25              2400,-
      26 a více             2800,-
      (2) Počet ukončených roků uvedený v odstavci 1 písm. a) č. 2 platí při těžbě a průzkumu radioaktivních nerostů v hlubinných dolech.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU