133/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. listopadu 1982 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. listopadu 1982 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

133

Zákon

ze dne 10. listopadu 1982,

kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., a zákona č. 20/1975 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 35 se na konci odstavce 1 připojuje tato věta:

"Návrh na zahájení řízení může podat i v případě, kde by mu jinak muselo předcházet rozhodčí nebo smírčí řízení.".

dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2, odstavec 3 zní:

      "(3) Prokurátor vystupuje jako strážce socialistické zákonnosti v občanském soudním řízení, které bylo zahájeno k jeho návrhu nebo do kterého vstoupil podle odstavce 1, nebo které bylo zahájeno k jeho návrhu podle jiného zákonného ustanovení,1) ač není účastníkem právního vztahu, který je předmětem řízení.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU