132/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. listopadu 1982 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. listopadu 1982 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

132

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1982,

kterým se mění a doplňuje zákon o rodině


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. se mění a doplňuje takto:

      1. V § 37 odst. 3 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat.".

      2. § 45 zní:


"§ 45

      (1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiného občana než rodiče, jestliže občan poskytuje záruku jeho řádné výchovy. Přitom soud vymezí rozsah jeho práv a povinností k dítěti. Takto je možno dítě svěřit i do společné výchovy manželům. Rozvodem manželství tato společná výchova zaniká; jestliže zemře jeden z manželů, zůstává dítě ve výchově druhého manžela.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU