131/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. listopadu 1982 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. listopadu 1982 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
131

ZÁKON

ze dne 9. listopadu 1982,

kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 27 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

      "(3) Nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný občana ani jiná osoba, která splňuje podmínky pro ustanovení opatrovníkem, ustanoví soud opatrovníkem národní výbor, popřípadě jeho zařízení, jestliže je oprávněno vystupovat svým jménem (§ 19).".

      2. Za § 40 se vkládá § 40a, který zní:


"§ 40a

      (1) Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu podle ustanovení § 138 odst. 1, § 140, § 145 odst. 1, § 173 odst. 1, § 211 odst. 1, § 229, § 399 odst. 2 věty druhé a § 479, považuje se právní úkon za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá. Totéž platí, nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků (§ 40 odst. 1).

      (2) Jde-li o právní úkon, o jehož registraci rozhodlo státní notářství, může být jeho neplatnost z důvodů uvedených v odstavci 1 určena jen rozhodnutím soudu.".

      3. § 44 zní:


"§ 44

      Smlouva je uzavřena, jakmile se účastníci shodnou na jejím obsahu.".

      4. § 47 zní:


"§ 47

      (1) Jestliže zákon stanoví, že ke smlouvě je třeba rozhodnutí příslušného orgánu, je smlouva účinná tímto rozhodnutím. Je-li rozhodnutí záporné, smlouva se ruší.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU