73/1982 Sb.Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1982 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. června 1982 Nabývá účinnosti: 1. července 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

73

ZÁKON

ze dne 23. června 1982

o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, a zákonného opatření předsednictva federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

      1. § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 a 2 zní:

"1.
zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech,

2.
ostatní zaměstnání v hornictví vykonávaná pod zemí v hlubinných dolech,".

Dosavadní č. 2 až 9 se označuje jako č. 3 až 10.

      2. V § 12 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:

"Jako doba zaměstnání uvedeného v odstavci 1 písm. a) č. 1 se započítává za podmínek stanovených v předchozí větě z náhradních dob jen doba, po kterou měl pracující nárok na nemocenské nebo podporu při ošetřování člena rodiny; jestliže bylo zaměstnání uvedené v odstavci 1 písm. a) č. 1 přerušeno jinými náhradními dobami, započítávají se tyto doby jako doba zaměstnání uvedeného v odstavci 1 písm. a) č. 2.".

      3. § 12 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

      "(4) Vláda Československé socialistické republiky nařízením stanoví okruh zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (odstavec 1 písm. a) č. 1).".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU