111/1981 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů

Částka: 032 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. prosince 1981 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 24. října 1981 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 91/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

111

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 24. října 1981

o čistění komínů


      Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:


Úvodní ustanovení

§ 1

      Tato vyhláška se vztahuje na vlastníky, správce a uživatele budov a jiných objektů včetně rekreačních (dále jen "správce objektu"), na uživatele spotřebičů paliv a na organizace zajišťující kominické práce (dále jen "kominický podnik").


§ 2

      Kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla; jestliže má komický podnik plnit povinnosti i v obvodu působnosti jiného okresního národního výboru, určí okresní národní výbor územní obvod v dohodě s tímto národním výborem.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv
§ 4 - Povinnosti kominického podniku
§ 5 - Vypalování komínů
§ 6 - Lhůty pro čistění komínů
§ 7 - Závěrečná ustanovení
§ 8  
Zavřít
MENU