77/1981 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. srpna 1981 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 21. července 1981 Nabývá účinnosti: 1. září 1981
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 393/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 30. června 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

77

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

ze dne 21.července 1981

o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví


      Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví podle § 54 odst. 1 a § 58 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v dohodě s ministerstvem školství České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými orgány:


ČÁST PRVNÍ

ODBORNÍ PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

HLAVA PRVNÍ

ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

§ 1

Kategorie a obory zdravotnických pracovníků

      (1) Úkoly ve zdravotnictví plní zdravotničtí pracovníci těchto kategorií: lékaři, farmaceuti, zdravotničtí pracovníci s jiným vysokoškolským vzděláním, střední zdravotničtí pracovníci, nižší zdravotničtí pracovníci a pomocní zdravotničtí pracovníci.

      (2) Zdravotničtí pracovníci jednotlivých kategorií vykonávají odbornou činnost v oborech, pro něž získali způsobilost k výkonu povolání.

      (3) Bližší náplně činnosti jednotlivých kategorií a oborů zdravotnických pracovníků určuje ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo zdravotnictví").


Lékaři

§ 2

      Lékaři vykonávají činnost vyžadující vysokoškolské lékařské vzdělání, zejména poskytují léčebně preventivní péči včetně posudkové činnosti, odborně usměrňují péči o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek včetně opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí a podílejí se na zdravotní výchově obyvatelstva, popřípadě na plnění pedagogických a výzkumných úkolů ve zdravotnictví.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ODBORNÍ PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ
HLAVA PRVNÍ - ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI
§ 1 - Kategorie a obory zdravotnických pracovníků
§ 2 - Lékaři
§ 3  
§ 4 - Farmaceuti
§ 5  
§ 6 - Zdravotničtí pracovníci s jiným vysokoškolským vzděláním
§ 7  
§ 8 - Střední zdravotničtí pracovníci
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Nižší zdravotničtí pracovníci
§ 12  
§ 13 - Pomocní zdravotničtí pracovníci
§ 14  
HLAVA DRUHÁ - JINÍ ODBORNÍ PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ
§ 15  
§ 16  
ČÁST DRUHÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
HLAVA PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 17  
§ 18  
§ 19  
HLAVA DRUHÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Oddíl první - Organizace a řízení
§ 20  
§ 21  
Oddíl druhý - Specializační průprava lékařů a farmaceutů
§ 22 - Obecná ustanovení
§ 23  
§ 24 - Délka specializační průpravy
§ 25 - Rozsah znalostí
§ 26 - Kvalifikační atestace
§ 27 - Získávání specializací ve zvláštních případech
§ 28  
Oddíl třetí - Nástupní praxe a pomaturitní specializační studium středních zdravotnických pracovníků
§ 29 - Nástupní praxe
§ 30 - Zařazení do pomaturitního specializačního studia
§ 31 - Délka pomaturitního specializačního studia
§ 32 - Rozsah znalostí
§ 33 - Specializační zkoušky
§ 34 - Získávání specializací ve zvláštních případech
Oddíl čtvrtý - Jiné formy dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků
§ 35 - Příprava pro výkon vedoucích funkcí
§ 36 - Příprava lékařů a farmaceutů pro speciální úseky činnosti
§ 37 - Příprava středních zdravotnických pracovníků pro speciální úseky činnosti a funkce
§ 38 - Seminární školení
§ 39 - Školicí akce
§ 40 - Periodické zdokonalování znalostí zdravotnických pracovníků
Oddíl pátý - Přezkoumávání způsobilosti zdravotnických pracovníků s vysokoškolským a úplným středním vzděláním
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
HLAVA TŘETÍ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
§ 45 - Speciální průprava pro výkon práce ve zdravotnictví
§ 46 - Průprava pro výkon vedoucích funkcí
§ 47 - Jiné školicí akce
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
Zavřít
MENU