120/1979 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací

Částka: 023 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. listopadu 1979 Autor předpisu: Federální statistický úřad
Přijato: 14. srpna 1979 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

120

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 14. srpna 1979

o prostorové indentifikaci informací


      Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, a federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj podle § 130 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanoví:


§ 1

Předmět úpravy

      (1) Touto vyhláškou se upravuje způsob prostorové identifikace sociálně ekonomických informací1) a územně technických informací v informačních soustavách včetně automatizovaných informačních systémů.

      (2) Územně technické informace jsou údaje k určování a posuzování stavu, využití a změn v území.2)

      (3) Prostorová identifikace informací podle odst. 1 se provádí podle části území (dále "prostorové jednotky"), na nichž vznikly sledované sociálně ekonomické nebo územně technické jevy.


Prostorové jednotky

§ 2

      Prostorové jednotky pro účely této vyhlášky jsou:

a)
územně technické jednotky (stálé statistické obvody),

b)
základní sídelní jednotky,

c)
základní územní jednotky.


§ 3

      Územně technickou jednotkou je zásadně katastrální území.3) Pokud je vyjímečně katastrální území děleno hranicemi základní územní jednotky (§ 5), pohlíží se na takto vzniklé části katastrálního území jako na samostatné územně technické jednotky. Územně technická jednotka je stálým statistickým obvodem pro prostorovou identifikaci sociálně ekonomických a územně technických jevů v plošných strukturách území.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Prostorové jednotky
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Využívání prostorové identifikace informací
§ 9 - Závěrečné ustanovení
§ 10  
Zavřít
MENU