35/1979 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství

Částka: 005 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. března 1979 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. února 1979 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

35

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 27. února 1979

o úplatách ve vodním hospodářství


      Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 43 odst. 1 a 2, § 44 a 45 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


ČÁST PRVNÍ

Úplaty za odběry vody z vodních toků

§ 1

      Organizace, které odebírají vodu z vodních toků v množství přesahujícím 15000 m3 ročně nebo 1250 m3 měsíčně, platí správci vodního toku, popřípadě správci toho jeho úseku, v němž k odběru vody dochází, úplaty ve výši stanovené cenovými předpisy.1)


§ 2

      (1) Povinnost platit úplaty se nevztahuje na odběry vody z vodních toků uvedené v § 43 odst. 2 vodního zákona a na odběry

a)
vody pro napouštění rybníků, slepých ramen vodních toků a jiných nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů,

b)
okalových vod pro lesní výrobu,

c)
vody pro potřeby ozbrojených sil Československé socialistické republiky a ozbrojených spojeneckých sil na území vojenských újezdů.2)

      (2) Okalovými vodami pro zemědělskou a lesní výrobu jsou vody odebírané z vodního toku za zvýšených průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním. Vodohospodářský orgán stanoví pro úseky vodních toků spodní hranici zvýšeného průtoku (vodního stavu) umožňujícího odběr okalových vod, vztaženou k vodočtu nebo k jiný výškové značce podle místních podmínek.


ČÁST DRUHÁ

Úplaty za odběry podzemní vody

§ 3

      Za odběry podzemní vody3) (dále jen "odběry") jsou organizace, jejichž odběry přesahují množství 15000 m3 ročně nebo 1250 m3 měsíčně (dále jen "odebírající organizace"), povinny platit úplaty místně příslušnému správci vodních toků vodohospodářsky významných4) (dále jen "správce toků").
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Úplaty za odběry vody z vodních toků
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Úplaty za odběry podzemní vody
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
ČÁST TŘETÍ - Úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Příloha k nařízení - A. Sazby pro výpočet úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Zavřít
MENU