76/1978 Sb.Zákon České národní rady o školských zařízeních

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. července 1978 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 26. června 1978 Nabývá účinnosti: 1. září 1978
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

76

ZÁKON

České národní rady

ze dne 26. června 1978

o školských zařízeních


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      (1) Předškolní výchovu, výchovu mimo vyučování, systém dalšího vzdělávání učitelů a ostatních školských pracovníků a odborné služby školám, předškolním zařízením a školským výchovným zařízením zabezpečují školská zařízení.

      (2) Školská zařízení jsou součástí školské výchovně vzdělávací soustavy.

      (3) Školskými zařízeními jsou předškolní zařízení, školská výchovná zařízení, školská účelová zařízení, popřípadě další školská zařízení zřízená podle § 45 odst. 1.


ČÁST DRUHÁ

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

§ 2

Předškolní výchova a její úkoly

      (1) Úkolem předškolní výchovy je vytvářet základy vědomostí a dovedností dětí, rozvíjet jejich řeč, myšlení a zájem o hru, o přiměřenou práci a učení. Předškolní výchova připravuje děti pro vstup do základní školy.

      (2) Předškolní výchovu dětí zabezpečují v těsné spolupráci rodina a předškolní zařízení.


§ 3

Druhy předškolních zařízení

      (1) Předškolními zařízeními jsou jesle, mateřská škola, společné zařízení jeslí a mateřské školy a dětský útulek.

      (2) Předškolní zařízení uvedená v odstavci 1 jsou zřizována národními výbory jako územní předškolní zařízení nebo socialistickými organizacemi se souhlasem národního výboru jako závodní nebo družstevní předškolní zařízení.


§ 4

Jesle

      (1) Jesle jsou dětská výchovná zařízení s léčebně preventivní péčí; pečují o zdravý tělesný a duševní vývoj a o harmonický rozvoj dětí zpravidla do věku tří let.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
§ 2 - Předškolní výchova a její úkoly
§ 3 - Druhy předškolních zařízení
§ 4 - Jesle
§ 5 - Mateřská škola
§ 6 - Společná zařízení jeslí a mateřské školy
§ 7 - Dětský útulek
§ 8 - Předškolní zařízení zřizovaná socialistickými organizacemi
ČÁST TŘETÍ - ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
Díl první - ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ STUDIUM
§ 10  
§ 11 - Lidová škola umění
§ 12 - Školský ústav umělecké výroby
§ 13 - Lidová škola jazyků
§ 14 - Jazyková škola
§ 15 - Těsnopisný ústav
DÍL DRUHÝ - ŠKOLSKÁ ZOTAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ
§ 16 - Škola v přírodě
DÍL TŘETÍ - MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
§ 17 - Výchova mimo vyučování
§ 18 - Druhy mimoškolních výchovných zařízení
§ 19 - Dům pionýrů a mládeže, stanice mladých techniků, stanice mladých přírodovědců a stanice mladých turistů
§ 20 - Školní družina a školní klub
§ 21 - Školní knihovna
§ 22 - Domov mládeže
DÍL ČTVRTÝ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY
§ 23  
§ 24 - Dětský domov
§ 25 - Zvláštní výchovná zařízení
§ 26 - Dětský výchovný ústav
§ 27 - Výchovný ústav pro mládež
§ 28 - Ústav s výchovně léčebným režimem
§ 29 - Diagnostické ústavy
§ 30 - Dětský diagnostický ústav
§ 31 - Diagnostický ústav pro mládež
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ
DÍL PRVNÍ - ZAŘÍZENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
§ 33  
§ 34 - Výchovný poradce
§ 35 - Okresní pedagogicko-psychologická poradna
§ 36 - Krajská pedagogicko-psychologická poradna
DÍL DRUHÝ - ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
§ 37 - Okresní pedagogické středisko
§ 38 - Krajský pedagogický ústav
DÍL TŘETÍ - ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
§ 39 - Školní jídelna
§ 40 - Jídelna v internátním zařízení
§ 41 - Středisko školního stravování
DÍL ČTVRTÝ - OSTATNÍ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ
§ 42 - Školní hospodářství
§ 43 - Technické a materiálové středisko
§ 44 - Školní výpočetní středisko
§ 32  
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
Zavřít
MENU