54/1977 Sb.Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií

Částka: 018 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. září 1977 Autor předpisu: Československá akademie věd
Přijato: 9. září 1977 Nabývá účinnosti: 1. října 1977
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 111/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

54

VYHLÁŠKA

Československé akademie věd

ze dne 9. září 1977,

kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií


      Československá akademie věd v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 52 odst. 1 a 2 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

INTERNÍ VĚDECKÁ ASPIRANTURA

§ 1

      (1) Organizace, k níž je pracovník přijatý do interní vědecké aspirantury (dále jen "interní aspirantura") dosud v pracovním poměru, v pracovním vztahu vyplývajícím z členského poměru k jednotnému zemědělskému družstvu nebo k výrobnímu družstvu, popř. v jiném obdobném vztahu (dále jen "pracovní poměr"), rozváže s ním na jeho žádost pracovní poměr dohodou ke dni předcházejícímu dni vzniku interní aspirantury (§ 20 zákona).

      (2) Interní vědecký aspirant (dále jen "interní aspirant") není v pracovním poměru ke školícímu pracovišti (§ 14 odst. 3 zákona) ani k mateřskému pracovišti (§ 20 zákona) a nesmí být v pracovním poměru ani k jiné organizaci.


§ 2

      (1) Pracovněprávní vztahy mezi interním aspirantem a školícím pracovištěm se řídí zákoníkem práce a ostatními pracovněprávními předpisy s výjimkou těchto ustanovení:

a)
§ 27-47, § 49-60, § 65-71, § 74-81, § 96-99a, § 111-119, § 123, § 129, § 137, § 142-144, § 147, § 155, § 163-169, § 217-231, § 267-269 zákoníku práce; ustanovení § 61-64 zákoníku práce se použije přiměřeně;
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - INTERNÍ VĚDECKÁ ASPIRANTURA
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - ÚČELOVÁ VĚDECKÁ ASPIRANTURA
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - EXTERNÍ VĚDECKÁ ASPIRANTURA
§ 6  
ČÁST ČTVRTÁ - VĚDECKÁ ASPIRANTURA PRACOVNÍKŮ ŠKOLÍCÍCH PRACOVIŠŤ
§ 7  
ČÁST PÁTÁ - STUDIJNÍ POBYTY
§ 8 - Studijní pobyty v rámci přípravy k vědecké výchově
§ 9 - Studijní pobyty externích vědeckých aspirantů a pracovníků mimo organizovanou vědeckou výchovu
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 10  
§ 11  
Zavřít
MENU