108/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. září 1976 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. dubna 1976 Nabývá účinnosti: 2. června 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 62/2010 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 29. července 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

108

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 23. dubna 1976

o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)


      Dne 1. července 1970 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR). Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 5. prosince 1975. Listina obsahuje prohlášení, že Československá socialistická republika v souladu s článkem 21 se necítí být vázána ustanoveními článku 20 odst. 2 a 3 Dohody.

      Dohoda vstoupila v platnost podle článku 16 odst. 4 dnem 5. ledna 1976 a pro Československou socialistickou republiku podle jeho odst. 5 dnem 2. června 1976.

      Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


EVROPSKÁ DOHODA

o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)


      Smluvní strany,

      přejíce si podpořit rozvoj a zlepšení mezinárodní osobní a nákladní silniční dopravy,

      jsouce přesvědčeny o nutnosti zvýšit bezpečnost silničního provozu, upravit některé podmínky práce v mezinárodní silniční dopravě v souladu se zásadami Mezinárodní organizace práce a společně učinit některá opatření, jimiž by se zajistilo dodržování takové úpravy, se dohodly takto:


Článek 1

Definice

      Ve smyslu této Dohody

a)
"vozidlo" znamená každé motorové vozidlo nebo přívěs; tento výraz zahrnuje i každou soupravu vozidel;
. . .

Zavřít
MENU