128/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka: 030 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. listopadu 1975 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 20. listopadu 1975 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

128

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 20. listopadu 1975,

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 172 odst. 1 až 5 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra a zemědělství a výživy, s ministerstvy práce a sociálních věcí a spravedlnosti republik, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů, a pokud jde o důchod za výsluhu let, též v dohodě s ministerstvy kultury republik a podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky:


ČÁST PRVNÍ

VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

DÍL PRVNÍ

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ

Doba zaměstnání

§ 1

K § 10 odst. 4 větě druhé zákona

      (1) Dobou důchodového zabezpečení (pojištění) členů jednotných zemědělských družstev se rozumí od 1. října 1948 též doba

a)
před 1. lednem 1957, po kterou žena, aniž byla členkou jednotného zemědělského družstva, trvale a soustavně v něm pracovala ve stanoveném rozsahu, i když tato doba nebyla započitatelná podle předpisů o důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev;

b)
před 1. lednem 1969, po kterou členka jednotného zemědělského družstva před vstupem do takového družstva byla účastna na výdělečné činnosti svého manžela, který byl jednotlivě hospodařícím rolníkem nebo spolupracujícím členem jeho rodiny, a splňovala v té době podmínky stanovené pro důchodové pojištění spolupracujícího člena rodiny (§ 98 odst. 3) nebo byla ve stanoveném rozsahu pracovně činná v jednotném zemědělském družstvu I. nebo II. typu.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ
DÍL PRVNÍ - DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
§ 1 - K § 10 odst. 4 větě druhé zákona
§ 2 - K § 10 odst. 5 písm. a) zákona
§ 3 - K § 10 odst. 5 písm. c) zákona
§ 4 - Zápočet doby od 9. května 1945 do 30. září 1948 jako doby zaměstnání
§ 5 - Hodnocení doby zaměstnání vykonávaného v cizině
§ 6 - K § 10 odst. 5 písm. d) zákona
§ 7  
§ 8 - K § 11 odst. 1 písm a) a b) zákona
§ 9 - K § 11 odst. 1 písm. c) a § 51 zákona
§ 10 - K § 11 odst. 1 písm. k) zákona
§ 11 - K § 12 a 13 zákona
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Hrubý výdělek
§ 15  
§ 16 - Rok prvního vstupu do zaměstnání Rok výstupu ze zaměstnání
§ 17 - Výchova dítěte
§ 18 - Zvýšení nároku na starobní důchod při dalším zaměstnání
§ 19 - K § 25 odst. 3 zákona
§ 20 - K § 25 odst. 4 zákona
§ 21 - K § 27, § 55 odst. 4 a § 56 odst. 4 zákona
§ 22 - K § 27 odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona
§ 23 - K § 32 odst. 3 zákona
§ 24 - Krácení vdovského důchodu
§ 25 - Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
§ 26 - Vlastní příjem dítěte
§ 27 - Jiný příjem důchodce
§ 28 - Sociální důchod
§ 29 - Stupeň bezmocnosti
§ 30 - Účastníci civilní obrany, přípravy k obraně a branné výchovy
DÍL DRUHÝ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH
§ 31 - Souběh nároků na výchovné a přídavky na děti Souběh nároků na starobní důchod a nemocenské
§ 32 - Výplata dávek jiné osobě
DÍL TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ DŮCHODCŮ NĚKTERÝMI DALŠÍMI DÁVKAMI
§ 33 - K § 72 zákona
DÍL ČTVRTÝ - ZABEZPEČENÍ ČLENŮ RODIN OBČANŮ KONAJÍCÍCH SLUŽBU V OZBROJENÝCH SILÁCH
§ 34 - Služba v ozbrojených silách
§ 35 - Výklad některých pojmů
§ 36 - Příspěvek na úhradu za užívání bytu vojáka
§ 37 - Hrubý výdělek
§ 38 - Krácení zaopatřovacího příspěvku manželky (družky)
§ 39 - Náhrada příjmu umělcům v době vojenského cvičení
§ 40 - Výplata zaopatřovacího příspěvku a náhrady příjmu umělce
§ 41 - Příjmy započitatelné pro náhradu ušlé pracovní odměny
§ 42 - Uplatnění nároku
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ SKUPINY PRACUJÍCÍCH
DÍL PRVNÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ PRACOVNÍKY V PRACOVNÍM POMĚRU A PRO PRACUJÍCÍ S OBDOBNÝMI PRÁVY A POVINNOSTMI JAKO PRACOVNÍCI
§ 43 - Domáčtí pracovníci
§ 44  
§ 45 - Učňové
§ 46 - Sezónní a kampaňoví pracovníci
§ 47 - Pracovníci na nepravidelnou výpomoc
§ 48 - Pracovníci v zahraničí
§ 49  
§ 50 - Experti v zahraničí
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Poslanci zákonodárných sborů
§ 54 - Poslanci národních výborů
§ 55  
§ 56  
§ 57 - Členové orgánů lidové kontroly
§ 58 - Soudci z lidu
§ 59 - Advokáti
§ 60 - Studenti
§ 61  
§ 62 - Vědečtí a umělečtí aspiranti
§ 63 - Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby
§ 64  
§ 65  
§ 66 - Odsouzení
§ 67 - K § 4 písm. c) zákona
§ 68  
§ 69 - Brigádníci
§ 70  
§ 71 - Uplatnění nároku při úrazu
DÍL DRUHÝ - ZABEZPEČENÍ V NEMOCI, ZABEZPEČENÍ MATKY A DÍTĚTE A DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ UMĚLCŮ
§ 72 - Základní ustanovení
§ 73  
§ 74 - Vznik a zánik zabezpečení
§ 75 - Příjmové stupně
§ 76 - Úhrada dlužného příspěvku
§ 77 - Dávky
§ 78 - Lázeňská péče
§ 79 - Nemocenské
§ 80 - Peněžitá pomoc v mateřství
§ 81 - Jednorázové dávky
§ 82 - Základ pro výpočet důchodu
§ 83 - Starobní důchod
§ 84 - Součinnost organizací umělců
DÍL TŘETÍ - DŮCHOD ZA VÝSLUHU LET
§ 85 - Důchod za výsluhu let výkonných letců
§ 86  
§ 87  
§ 88 - Důchod za výsluhu umělců
§ 89  
§ 90  
§ 91 - Průměrný měsíční výdělek
§ 92 - Souběh důchodu za výsluhu let s příjmem z výdělečné činnosti
§ 93 - Důchod za výsluhu let vojáků z povolání a příslušníků Sboru národní bezpečnosti
DÍL ČTVRTÝ - PRACUJÍCÍ NA ZÁKLADĚ DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI PRACUJÍCÍ POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY A OPRAVY NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ NÁRODNÍHO VÝBORU
§ 94 - Důchodové zabezpečení pracujících na základě dohody o pracovní činnosti
§ 95  
§ 96  
§ 97 - Zabezpečení matky a dítěte a důchodové zabezpečení pracujících poskytujících služby a opravy na základě povolení národního výboru
ČÁST TŘETÍ - DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ MATKY A DÍTĚTE JEDNOTLIVĚ HOSPODAŘÍCÍCH ROLNÍKŮ A JINÝCH OSOB SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH
DÍL PRVNÍ - DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVĚ HOSPODAŘÍCÍCH ROLNÍKŮ
§ 98 - Osobní rozsah
§ 99 - Vznik pojištění
§ 100 - Zánik pojištění
§ 101 - Přihlášky k pojištění a odhlášky
§ 102 - Druhy dávek
§ 103 - Všeobecná podmínka nároku na dávku
§ 104 - Vyměřovací základ
§ 105 - Starobní důchod
§ 106 - Invalidní důchod
§ 107 - Výše starobního (invalidního) důchodu
§ 108 - Pracovní úraz
§ 109 - Důchody pozůstalých
§ 110 - Výchovné
§ 111 - Zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost
§ 112 - Zhodnocení dob důchodového zabezpečení získaných podle jiných předpisů
§ 113 - Pojistné
§ 114 - Důchodové pojištění spolupracujících členů rodiny jednotlivě hospodařících rolníků
§ 115 - Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
§ 116 - Pohřebné
DÍL DRUHÝ - DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH, KTERÉ NEJSOU JEDNOTLIVĚ HOSPODAŘÍCÍMI ROLNÍKY
§ 117  
DÍL TŘETÍ - ODCHYLKY PRO ÚČASTNÍKY ODBOJE
§ 118 - Úvodní ustanovení
§ 119 - Věk potřebný pro nárok na starobní důchod
§ 120 - Zvýšení starobního a invalidního důchodu
§ 121 - Úprava výše starobních, invalidních a vdovských důchodů přiznaných podle předpisů platných před 1. lednem 1976
DÍL ČTVRTÝ - ZABEZPEČENÍ DŮCHODCŮ NĚKTERÝMI DALŠÍMI DÁVKAMI
§ 122  
DÍL PÁTÝ - ZABEZPEČENÍ MATKY A DÍTĚTE
§ 123 - Podpora při narození dítěte
§ 124 - Přídavky na děti
DÍL ŠESTÝ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 125  
ČÁST ČTVRTÁ - SOCIÁLNÍ PÉČE
DÍL PRVNÍ - PÉČE O RODINU A DÍTĚ
§ 126 - Příspěvek na výživu
§ 127 - Nezaopatřenost dítěte
DÍL DRUHÝ - PÉČE O OBČANY SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ
§ 128 - Občané se změněnou pracovní schopností; jejich evidence
§ 129 - Pracovní rehabilitace
§ 130 - Příprava pro pracovní uplatnění
§ 131 - Úhrada nákladů při přípravě pro pracovní uplatnění
§ 132 - Pracovní uplatnění
§ 133 - Zajištění pracovního poměru
§ 134 - Péče o mladistvé
§ 135 - Chráněné dílny
§ 136 - Příspěvek před umístěním do zaměstnání
§ 137 - Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění
§ 138 - Náhrada nutných výloh
§ 139 - Povinnosti organizací
DÍL TŘETÍ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ÚSTAVNÍ PÉČE
§ 140 - Příspěvek v ústavech pro mládež
§ 141 - Příspěvek v ústavech pro dospělé občany
§ 142 - Příspěvek při pobytu obyvatel mimo ústav
§ 143 - Úhrada v domovech - pensionech
§ 144 - Způsob placení příspěvku
§ 145 - Kapesné
ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
DÍL PRVNÍ - SOUČINNOST ORGANIZACÍ V ŘÍZENÍ O DÁVKY (SLUŽBY)
§ 146 - Sociální komise jednotných zemědělských družstev
§ 147 - K § 110 zákona
§ 148  
§ 149  
§ 150 - Postup při přechodu z dočasné pracovní neschopnosti do plné (částečné) invalidity
§ 151 - K § 111 zákona
§ 152  
§ 153 - Vedení záznamů (evidence)
§ 154  
§ 155 - Povinnost hlášení
§ 156 - Evidenční list důchodového zabezpečení
§ 157  
§ 158  
§ 159 - Hlášení vstupu do zaměstnání a některých změn ve výkonu zaměstnání
§ 160 - Součinnost zdravotnických zařízení
§ 161 - Opravné řízení
DÍL DRUHÝ - NÁHRADA NUTNÝCH VÝLOH A UŠLÉHO VÝDĚLKU ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ
§ 162 - Osobní rozsah
§ 163 - Náhrada jízdného
§ 164 - Stravné a nocležné
§ 165 - Náhrada jiných nutných výloh
§ 166 - Náhrada ušlého výdělku
ČÁST ŠESTÁ - SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI A PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORŮ NÁPRAVNÉ VÝCHOVY
DÍL PRVNÍ - VOJÁCI Z POVOLÁNÍ A PŘÍSLUŠNÍCI SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
§ 167 - K § 119 zákona
§ 168 - Kategorie funkcí
§ 169 - Průměrný měsíční výdělek
§ 170 - Sociální péče
§ 171 - Odchylky pro řízení
DÍL DRUHÝ - PŘÍSLUŠNÍCI SBORŮ NÁPRAVNÉ VÝCHOVY
§ 172 - K § 135 zákona
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 173 - Zrušovací ustanovení
§ 174 - Účinnost
Zavřít
MENU