55/1975 Sb.Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)

Částka: 016 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 18. června 1975 Autor předpisu: Předsednictvo parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

55

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje

úplné znění zákoníku práce ze dne 16. června 1965 č. 65 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 153 Sb., z úprav provedených zákonem ze dne 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., a ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 26. března 1975 č. 20 Sb.


ZÁKONÍK PRÁCE


      Vítězství socialistického společenského řádu v naší zemi vytvořilo pevnou výchozí základnu pro úsilí pracujícího lidu upevňovat a dále rozvíjet pod vedením Komunistické strany Československa naši socialistickou společnost.

      Osvobozená lidská práce se stala základním zdrojem rozvoje naší společnosti a blahobytu všeho lidu. O ni se opírá rozvoj národního hospodářství a rostoucí hmotná a kulturní úroveň všech občanů. Práce v socialismu vytváří předpoklady pro upevňování souladu zájmů jednotlivce se zájmy společnosti.

      Jako člen socialistické společnosti účastní se každý pracující na plnění úkolů socialistické výstavby a podílí se na výsledcích společné práce. Socialistický řád zabezpečuje, aby práce každého jednotlivce sloužila k prospěchu celku, a tím zároveň i k prospěchu každého pracujícího.

      Socialistický stát stanoví podmínky práce, upravuje vzájemné vztahy mezi pracovníky a socialistickými organizacemi, vytyčuje jejich vzájemné povinnosti a zaručuje práva pracujících v souladu s celospolečenskými zájmy.

      K dalšímu rozvoji a upevňování společenských pracovních vztahů je třeba upravit na základě zásad zakotvených v naší socialistické ústavě vztahy v oblasti společenské práce nově a souhrnně jednotným zákoníkem práce, který přispěje k dobudování socialistického právního řádu a k upevňování socialistické zákonnosti.
. . .

Obsah předpisu:
Článek I - ZÁKLADNÍ ZÁSADY
Článek II  
Článek III  
Článek IV  
Článek V  
Článek VI  
Článek VII  
Článek VIII  
Článek IX  
Článek X  
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - PŮSOBNOST ZÁKONÍKU PRÁCE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
HLAVA DRUHÁ - ÚČASTNÍCI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 8 - Socialistické organizace
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Pracovníci
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Zastoupení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA TŘETÍ - ÚČAST PRACOVNÍKŮ NA ROZVOJI, ŘÍZENÍ A KONTROLE ČINNOSTI ORGANIZACE
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
HLAVA ČTVRTÁ - ZABEZPEČENÍ PRÁVA NA PRÁCI A PRÁCE VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
HLAVA PRVNÍ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Oddíl první - Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Vznik pracovního poměru
§ 34  
§ 35 - Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
Oddíl druhý - Změny pracovního poměru
§ 36 - Změna sjednaných pracovních podmínek
§ 37 - Převedení na jinou práci
§ 38 - Pracovní cesta a přeložení
§ 39 - Převedení pracovníka na původní pracovní místo
§ 40 - Převedení a přeložení na žádost pracovníka
§ 41 - Účast odborových orgánů při převádění a překládání
Oddíl třetí - Skončení pracovního poměru
§ 42  
§ 43 - Dohoda
§ 44 - Výpověď
§ 45 - Výpovědní lhůty
§ 46 - Výpověď daná organizací
§ 47  
§ 48 - Zákaz výpovědi
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Výpověď daná pracovníkem
§ 52  
§ 53 - Okamžité zrušení
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu
§ 57  
§ 58 - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
§ 59 - Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru
§ 60 - Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudky
Oddíl čtvrtý - Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
Oddíl pátý - Volba a jmenování
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
Oddíl šestý - Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost
§ 69  
§ 70 - Vedlejší pracovní poměr
§ 71 - Vedlejší činnost
§ 27  
HLAVA DRUHÁ - PRACOVNÍ KÁZEŇ A PRACOVNÍ ŘÁD
§ 72 - Socialistická pracovní kázeň
§ 73 - Základní povinnosti pracovníků
§ 74 - Základní povinnosti vedoucích pracovníků
§ 75 - Hodnocení pracovních výsledků
§ 76 - Kárná opatření a jejich ukládání
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82 - Pracovní řád
HLAVA TŘETÍ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
Oddíl první - Pracovní doba a přestávky v práci
§ 83 - Délka pracovní doby
§ 84 - Rozvržení pracovní doby
§ 85  
§ 86 - Kratší pracovní doba
§ 87 - Začátek a konec pracovní doby
§ 88  
§ 89 - Přestávky v práci
§ 90 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 91 - Dny pracovního klidu
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95 - Pracovní pohotovost
Oddíl druhý - Práce přesčas a noční práce
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 99a  
Oddíl třetí - Dovolená na zotavenou
§ 100 - Nárok na dovolenou
§ 101 - Délka dovolené
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Zápočet dob před 1. lednem 1966
§ 105 - Dodatková dovolená
§ 106 - Nástup a přerušení dovolené
§ 107  
§ 108 - Vliv skončení pracovního poměru na dovolenou
§ 109 - Náhrada mzdy za dovolenou
§ 110  
HLAVA ČTVRTÁ - MZDA, NÁHRADA MZDY A NÁHRADY VÝDAJŮ
Oddíl první - Mzda
§ 111 - Obecné zásady
§ 112  
§ 113 - Mzdové soustavy
§ 114 - Normování práce
§ 115 - Mzda při převedení na jinou práci
§ 116 - Mzda za práci přesčas
§ 117 - Zvýhodnění práce v nočních směnách
§ 118 - Mzda a náhrada mzdy za svátky
§ 119 - Mzda při vadné práci
§ 120 - Splatnost mzdy
§ 121 - Výplata mzdy
§ 122 - Srážky ze mzdy
§ 123  
Oddíl druhý - Náhrada mzdy při překážkách v práci
§ 124 - Překážky z důvodů obecného zájmu
§ 125 - Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách
§ 126 - Školení a studium při zaměstnání
§ 127 - Důležité osobní překážky v práci
§ 128  
§ 129 - Prostoje
§ 130 - Ostatní překážky na straně organizace
Oddíl třetí - Náhrady výdajů poskytované pracovníkům v souvislosti s výkonem práce
§ 131  
HLAVA PÁTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
§ 132  
§ 133 - Úkoly organizace
§ 134 - Hmotné pobídky ke zvyšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
§ 135 - Účast pracovníků na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
§ 136 - Společenská kontrola Revolučního odborového hnutí
§ 137 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v družstvech
§ 138 - Státní odborný dozor
HLAVA ŠESTÁ - PÉČE O PRACOVNÍKY
Oddíl první - Kulturní a odborný rozvoj pracovníků a jejich pracovní podmínky
§ 139  
§ 140  
§ 141 - Péče o kvalifikaci pracovníků a její zvyšování
§ 142  
§ 143  
§ 144  
§ 145 - Uložení svršků a dopravních prostředků
Oddíl druhý - Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce
§ 146  
§ 147  
§ 148  
HLAVA SEDMÁ - PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH
Oddíl první - Pracovní podmínky žen
§ 149  
§ 150 - Zákazy některých prací
§ 151 - Odpočinek mezi dvěma směnami
§ 152 - Noční práce
Oddíl druhý - Pracovní podmínky těhotných žen a matek
§ 153 - Převedení na jinou práci
§ 154 - Pracovní cesty a přeložení
§ 155 - Rozvázání pracovního poměru
§ 156 - Úprava pracovní doby
§ 157 - Mateřská dovolená
§ 158  
§ 159  
§ 160  
§ 161 - Přestávky ke kojení
§ 162  
Oddíl třetí - Pracovní podmínky mladistvých
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166 - Zákaz práce přesčas a práce v noci
§ 167 - Práce zakázané mladistvým
§ 168 - Lékařské vyšetření
§ 169  
HLAVA OSMÁ - NÁHRADA ŠKODY
Oddíl první - Předcházení škodám
§ 170  
§ 171  
Oddíl druhý - Odpovědnost pracovníka za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
§ 172 - Obecná odpovědnost
§ 173  
§ 174  
§ 175 - Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody
§ 176 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je pracovník povinen vyúčtovat
§ 177  
§ 178 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
§ 179 - Rozsah náhrady škody
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
Oddíl třetí - Odpovědnost organizace
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190 - Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195  
§ 195a  
§ 196  
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 204 - Odpovědnost za škodu na odložených věcech
§ 205 - Odpovědnost při odvracení škody
§ 206  
HLAVA DEVÁTÁ - PRACOVNÍ SPORY
§ 207 - Pravomoc k projednávání pracovních sporů
§ 208  
§ 209 - Rozhodčí řízení
§ 210  
§ 211  
§ 212  
§ 213  
§ 214  
§ 215 - Náklady řízení
§ 216  
ČÁST TŘETÍ - UČEBNÍ POMĚR
§ 217  
§ 218 - Povinnosti organizace
§ 219 - Povinnosti učně
§ 220 - Učební smlouva a vznik učebního poměru
§ 221 - Změny učebního poměru
§ 222 - Skončení učebního poměru
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226 - Zápočet učební doby
§ 227 - Povinnosti organizace při skončení učebního oboru
§ 227a  
§ 228 - Závěrečná učňovská zkouška
§ 229 - Organizace výchovy
§ 230 - Finanční a hmotné zabezpečení učňů
§ 231  
ČÁST ČTVRTÁ - DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
§ 232  
§ 233  
§ 234  
§ 235  
§ 236  
§ 237  
§ 238  
§ 239  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - PRÁVNÍ ÚKONY
§ 240  
§ 241  
§ 242 - Neplatnost
§ 243  
§ 244 - Smlouvy (dohody)
§ 245  
HLAVA DRUHÁ - ZAJIŠTĚNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 246  
§ 247  
§ 248  
HLAVA TŘETÍ - PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 249  
§ 250  
§ 251  
HLAVA ČTVRTÁ - ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 252 - Uspokojení nároku
§ 253  
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258 - Uplynutí doby
§ 259 - Dohoda
§ 260 - Smrt pracovníka
HLAVA PÁTÁ - LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ NÁROKŮ A POČÍTÁNÍ ČASU
§ 261 - Lhůty pro uplatnění nároků
§ 262  
§ 263  
§ 264  
§ 265  
§ 266 - Počítání času
§ 266a - Doručování
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 267 - Zvláštní úprava pracovního poměru některých pracovníků
§ 267a  
§ 268  
§ 269  
§ 270  
§ 270a  
§ 271 - Výklad některých pojmů
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275 - Průměrný výdělek
§ 276 - Přechodná ustanovení
§ 277  
§ 278  
§ 279 - Zrušovací ustanovení
§ 280 - Účinnost
Zavřít
MENU