20/1975 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. března 1975 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 1975 Nabývá účinnosti: 1. července 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
20

ZÁKON

ze dne 26. března 1975,

kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 42/1970 Sb.) se mění a doplňuje takto:

      1. § 4 zní:


"§ 4

      Na pracovněprávní vztahy prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury a na příslušníky ozbrojených sil v činné službě se zákoník práce vztahuje, jen pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní předpisy."

      2. § 5 zní:


"§ 5

      Na žáky a studenty při jejich práci ve výrobě a při provozní praxi, na vědecké (umělecké) aspiranty, na členy krajských sdružení advokátů a na pracovněprávní vztahy členů posádek československých námořních lodí se zákoník práce vztahuje, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak."

      3. V § 6 se jeho dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

      "(2) Pracovněprávní vztahy pracovníků mezinárodních organizací se sídlem v Československé socialistické republice, zřízených mezistátními smlouvami nebo na jejich základě, se řídí zákoníkem práce, pokud tyto smlouvy nebo jiné mezistátní smlouvy nestanoví jinak."

      4. V § 8 se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 1, dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2 a vypouští se slovo "Socialistické". Doplňuje se odstavec 3, který zní:

      "(3) Organizace jsou povinny pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákoníkem, s ostatními právními předpisy a s pravidly socialistického soužití."
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU